Navigacija

13S113IS - Inteligentni sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Inteligentni sistemi
Akronim 13S113IS
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima i tehnikama veštačke inteligencije i inteligentnih sistema. Tokom kursa studenti će izučavati najpopularnije modele implementacije ovakvih vrsta aplikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da prepoznaju problem koji pripada oblasti veštačke inteligencije i inteligentnih sistema i da na osnovu svog znanja primene najpodesniju i najefikasniju metodu za njegovo rešavanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Strategije pretraživanja: algoritmi, perfomanse, efikasnost, složenost. Teorija igara. Formalna logika. Planiranje - problem i vrste. Znanje i zaključivanje u neizvesnom okruženju. Bajesove mreže. Produkcioni sistemi. Strategije rešavanja problema. Indukcioni sistemi. Mašinsko učenje.
Sadržaj praktične nastave Vizuelne simulacije teorijski obrađenih problema. Rešavanje i demonstracija praktičnih zadataka.
Literatura
  1. "Artificial Intelligence - A Modern Approach", S. Russel, P. Norvig
  2. "Zbirka zadataka iz Ekspertskih sistema", D. Bojić, M. Gligorić, B. Nikolić, Akademska misao, 2009
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, prezentacije, auditorne vežbe, samostalna izrada projekta, laboratorijske vežbe sa vizuelnim simulacijama
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 20