Navigacija

13S112ASP2 - Algoritmi i strukture podataka 2

Specifikacija predmeta
Naziv Algoritmi i strukture podataka 2
Akronim 13S112ASP2
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa algoritmima i odgovarajućim strukturama podataka koje se koriste za pretraživanje i sortiranje
Ishodi učenja (stečena znanja) Ovaj predmet treba studenta da osposobi za praktičnu implementaciju algoritama pretraživanja i sortiranja u programskim jezicima i rešavanje praktičnih problema
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta https://rti.etf.bg.ac.rs/rti/ri3sp/index_si2.html
Sadržaj teorijske nastave Pretraživanje. Osnovni metod i poboljšanja. Stablo binarnog pretraživanja, AVL stabla, crveno-crna stabla, optimalno stablo. Stablo m-arnog pretraživanja. B, B*, i B+ stabla, stabla digitalnog pretraživanja. Heširanje. Heš funkcije, razrešavanje kolizija, spoljašnje heširanje. Sortiranje. Sortiranje poređenjem - metodi umetanja, selekcije, zamene, metodi linearne složenosti. Statistika poretka. Hipovi.
Sadržaj praktične nastave laboratorijske vežbe i domaći zadaci
Literatura
  1. Algoritmi i strukture podataka, Milo Tomašević, Akademska misao, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe sa prezentacijama, laboratorijske vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0