Navigacija

13S111RMFP - Računarsko modelovanje fizičkih pojava

Specifikacija predmeta
Naziv Računarsko modelovanje fizičkih pojava
Akronim 13S111RMFP
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa metodama softverske implementacije matematičko-fizičkih modela određenih fizičkih pojava, koji se kroz fenomenološka preslikavanja mogu primeniti na širok spektar pojava i u drugim, kako prirodnim tako i društvenim, sferama života.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje metodama računarskog modelovanja fizičkih pojava. Primena na simulaciju sistema prisutnih u elektrotehnici, medicini, biologiji, ekonomiji, sociologiji, klimatologiji itd.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Modeli oscilatornih sistema. Adaptacija modela za primene u medicini i ekonomiji. Nelinearni oscilatori. Analiza stabilnosti. Primene u medicini, biologiji i ekonomiji. Langevinova jednačina harmonijskog oscilatora. Linearni dinamički sistemi. Talasna jednačina u klasičnoj i kvantnoj mehanici. Udarni talasi i primena na model i optimizaciju protoka saobraćaja. Prenos toplote.
  Sadržaj praktične nastave Vežbe na računaru: realizacija projektnih zadataka podrazumeva formiranje modela, softversku implementaciju, analizu i diskusiju rezultata simulacije.
  Literatura
  1. S. S. Strogatz, "Nonlinear dynamics and chaos," Perseus Books, 1994
  2. D. Acheson, "From calculus to chaos," Oxford University Press, 1997.
  3. J. Walker, D. Halliday, R. Resnick, "Fundamentals of physics,“ John-Wiley & Sons, Inc., 2014
  4. D. G. Zill, "A first course in differential equations with modelling applications," Brooks/Cole, 2013
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Na predavanjima će biti predstavljeni fizički modeli i date smernice za njihovu implementaciju. Na vežbama student formira model, softverski ga implementira, analizira i diskutuje rezultate simulacija. Poeni u okviru predispitnih obaveza se dodeljuju na osnovu izveštaja sa rezultatima simulacija i domaćih zadataka (maksimalno dva zadatka).
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 70 Usmeni ispit
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari