Navigacija

13S061F - Fizika

Specifikacija predmeta
Naziv Fizika
Akronim 13S061F
Studijski program Softversko inženjerstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti će biti upoznati sa osnovnim postavkama kinematike i dinamikom tačke i tela. Proučavaće se oscilacije i talasi. Takođe će se raditi fizička i geometrijska optika. Na kraju će se upoznati sa elementima nauke o toploti.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti bi trebalo da razumeju osnovna znanja iz Fizike na nivou opšte inženjerske kulture.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://nobel.etf.bg.ac.rs/studiranje/kursevi/si1f/
Sadržaj teorijske nastave Kinematika tačke i krutog tela. Dinamika materijalne tačke. Teoreme u mehanici ѕa tačkku i sistem materijalnih tačaka. Oscilacije (neprigušene, prigušene i prinudne). Mehanički talasi. Geometrijska i fizička optika. Temperatura i toplota. Kinetička teorija idealnog gasa. Principi termodinamike.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe.
Literatura
  1. Predrag Marinković, Fizika 1, skripta, drugo izdanje, 2006.
  2. Fizika zbirka zadataka sa rešenjima za studente softverskog inženjerstva, Predrag Marinković, Peđa Mihailović, Akademska misao 2015.
  3. K. Nikolić, P. Marinković, J. Cvetić, Fizika, zbirka rešenih zadataka, DN centar, 2001.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0