Navigacija

13M114RM2 - Odabrana poglavlja iz računarskih mreža

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz računarskih mreža
Akronim 13M114RM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima ir3rm
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa arhitekturom i mehanizmima funkcionisanja Interneta, te naprednim konceptima, protokolima i algoritmima funkcionisanja nekih ključnih Internet servisa i savremenih računarskih mreža.
Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon ovog kursa studenti će u potpunosti razumeti arhitekturu Interneta i modernih mehanizama prosleđivanja paketa. Biće sposobni da samostalno odrede politiku rutiranja i da je implementiraju na realnim mrežnim uređajima. Takođe, kroz učenje o mehanizmima upraljanja uređajima i različitim Internet protokolima biće u stanju da dizajniraju efikasne servise zasnovane na modernim mrežnim tehnologijama.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura Interneta i BGP Upravljanje rač. mrežama, aktivno/pasivno nadgledanje, SNMP, syslog, IPFIX, Netconf MPLS, VPN i traffic engineering, L2TP, IP mobility, IPsec, SSL VPN Multikast: IGMP, multikast rutiranje, PIM SM/DM, među-domenski multikast QoS: QoS arhitekture, obeležavanje, uobličavanje, organizacija redova za čekanje, izbegavanje zagušenja Translacija adresa
Sadržaj praktične nastave Izrada zadataka na auditornim vežbama. Laboratorijske vežbe iz BGP protokola, MPLS načina prosleđivanja paketa i multikast protokola rutiranja.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 60
Seminari 0