Navigacija

13M113AOR2 - Napredne arhitekture i organizacije računara

Specifikacija predmeta
Naziv Napredne arhitekture i organizacije računara
Akronim 13M113AOR2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Razumevanje tema obrađenih na predmetima Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara, Arhitektura i organizacija računara 1
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa naprednim konceptima arhitekture i organizacije računara (AOR). Osposobljavanje studenata za razvoj i optimizaciju programa korišćenjem naprednih AOR koncepata. Savladavanje korišćenja alata i tehnika za analizu rada, virtuelizaciju i paralelizaciju modernih X86 i ARM arhitektura.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: razumeju napredne AOR koncepte; razviju i optimizaciju programa korišćenjem naprednih AOR koncepata; koriste alate i tehnike za analizu rada, paraleizaciju i virtuelizaciju.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnove kvantitativnog dizajna i analize AOR. Napredne teme dizajna memorijskog sistema: keš memorija, operativna memorija. Tehnike virtuelizacije. Translacija arhitektura. Podrška za rad sa više niti. Paralelizam kod vektorskih, SIMD i GPU arhitektura. Implementacije kod modernih X86 i ARM arhitektura. Domenske arhitekture. Optimizacija programa zasnovana na poznavanju AOR.
Sadržaj praktične nastave Osnove kvantitativnog dizajna i analize AOR. Napredne teme dizajna memorijskog sistema: keš memorija, operativna memorija. Tehnike virtuelizacije. Translacija arhitektura. Podrška za rad sa više niti. Korišćenje alata za paralelizaciju kod vektorskih, SIMD i GPU arhitektura. Implementacije kod modernih X86 i ARM arhitektura. Domenske arhitekture. Optimizacija programa zasnovana na poznavanju AOR.
Literatura
  1. Hennessy, Patterson, Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), Morgan Kaufmann, 2017.
  2. Patterson, Hennessy, Computer Organization and Design: The Hardware-Software Interface (5th Edition), Morgan Kaufmann, 2013.
  3. William Stallings - Computer Organization and Architecture Designing for Performance (10th Edition), Pearson, 2015.
  4. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  5. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 15 Usmeni ispit 45
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0