Navigacija

13M111PUS - Programiranje ugrađenih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje ugrađenih sistema
Akronim 13M111PUS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema formalnog uslova. Potrebna predznanja iz oblasti Arhitekture računara, Operativnih sistema, Programiranja na asembleru, Programiranja u jezicima C, C++, Sistemskog programiranja i Mikroprocesorskih sistema.
Ciljevi izučavanja predmeta Razumevanje arhitektura modernih ugrađenih sistema. Razumevanje i ovladavanje tehnikama prilagođavanja namenskih operativnih sistema. Analiza bitnih karakteristika ugrađenih sistema. Sticanje veštine razvoja drajvera za namenske operativne sisteme. Sticanje veštine razvoja aplikacija za ugrađene sisteme.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po uspešno savladanom predmetu studenti će biti osposobljeni da: - analiziraju i razumeju dokumentaciju hardverskih komponenata - prilagode i prošire postojeće operativne sisteme otvorenog - razviju aplikaciju za namenski operativni sistem koja kroz odgovarajući API intereaguje sa hardverskim komponentama - sprovedu analizu razvijenog sistema u cilju uočavanja i otklanjanja potencijalnih nedostataka
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Arhitektura modernih ugrađenih sistema. Principi dizajna sistemskog softvera u kontekstu namenskih operativnih sistema. Principi upravljanja resursima ugrađenih sistema. Principi dizajna aplikativnog softvera za ugrađene sisteme. Principi dizajna interfejsa ugrađenih sistema. Pouzdanost i robusnost aplikacija i sistemskog koda za ugrađene sisteme.
Sadržaj praktične nastave Obrađivanje praktičnih primera upotrebe teorijskih osnova stečenih u okviru predavanja. Uvežbavanje veština kroz samostalnu izradu projekata.
Literatura
  1. Bruce Powel Douglass, "Design Patterns for Embedded Systems in C: An Embedded Software Engineering Toolkit", Elsevier, 2010.
  2. Colin Walls, "Embedded Software: The Works", Elsevier, 2012
  3. Christopher Hallinan, "Embedded Linux Primer: A Practical Real-World Approach", 2nd Edition, Prentice Hall, 2010.
  4. Jessica McKellar, Alessandro Rubini, Jonathan Corbet, Greg Kroah-Hartman, "Linux Device Drivers, 4th Edition", O'Reilly Media, 2017.
  5. Karim Yaghmour , "Embedded Android: Porting, Extending, and Customizing, 2nd Edition", O'Reilly Media, 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i auditorne vežbe se drže uz elektronske prezentacije. Na predavanjima se uvode teorijski koncepti, dok se na auditornim vežbama uvežbavaju praktične veštine programiranja ugrađenih sistema. Studenti samostalno izrađuju projekte.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
Projekti 0
Kolokvijumi 30
Seminari 0