Navigacija

13M091EK - Ekonomija

Specifikacija predmeta
Naziv Ekonomija
Akronim 13M091EK
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima
    Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje osnovnih znanja u oblasti mikroekonomije, monetarne ekonomije, ekonomske politike i međunarodne ekonomije. Osposobljavanje studenata da analiziraju probleme iz navedenih oblasti i predlažu rešenja.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazična znanja iz oblasti ekonomije. Osposobljeni su da primenjuju stečena znanja u praksi i rade u timu, kao i da pripremaju i obrazlažu posebne projekte. Osposobljeni su i da analiziraju tržišnu strukturu u kojoj posluje neko preduzeće.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Deset principa ekonomije,osnovne ekonomske kategorije,proizvodnja i reprodukcija, tržište kapitala, tržište rada, poslovanje preduzeća, ekonomska politika, globalizacija, tranzicija.
    Sadržaj praktične nastave Analiza primera iz prakse, studije slučaja.
    Literatura
    1. Popovčić-Avrić Snežana: Skripta:Osnovi ekonomije, ETF, Beograd, 2004 i 2010
    2. Razne studije slučajeva i prateći materijali
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    3 1
    Metode izvođenja nastave Predavanja,vežbe, prezentacije studija slučajeva, diskusije na zadatu temu.
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 20
    Seminari 20