Navigacija

13M064DZZ - Odabrana poglavlja iz metrologije jonizujućeg zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Odabrana poglavlja iz metrologije jonizujućeg zračenja
Akronim 13M064DZZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje naprednih znanja o merenjima zračenja u radijacionim delatnostima, dozimetriji, detektorima, dozimetrima i spektrometrima jonizujućeg zračenja, metodama i tehnikama zaštite od zračenja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Visok stepen poznavanja fizičkih principa detekcije jonizujućeg zračenja, kao i tehničkih osobina detektora zračenja i dozimetara. Ovladavanje kriterijumima za izbor odgovarajućeg tipa detektora u zavisnosti od vrste zračenja. Osposobljenost za merenja jonizujućeg zračenja, izbor dozimetara prikladnih za nadzor u poljima zračenja, kao i za sprovođenje mera zaštite od zračenja.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Vrste i izvori jonizujućeg zračenja. Aktivnost. Radiometrijske veličine. Interakcije zračenja sa materijalom. Detektori i spektrometri zračenja. Alternativni i novi tipovi detektora. Dozimetrijske fizičke veličine. Teorije šupljine. Dozimetri. Biološki efekti zračenja. Mikro i nanodozimetrija. Fizičke veličine u zaštiti od zračenja. Mere zaštite od zračenja: dozimetrijski nadzor i zaštitni zakloni.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavanje zadataka iz oblasti pokrivenih teorijskom nastavom).
Literatura
  1. M. Vujisić, K. Stanković - Metrologija jonizujućeg zračenja (Skripta) (dostupna u elektronskom obliku, ETF, Beograd, 2019)
  2. Glenn F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (4th edition) (Wiley, 2010)
  3. Claude Leroy, Pier-Giorgio Rancoita - Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection (4th edition, World Scientific Publishing Co., 2015)
  4. Syed Naeem Ahmed - Physics and Engineering of Radiation Detection (2nd edition, Elsevier, 2014)
  5. J.J. Bevelacqua - Contemporary Health Physics (2nd edition, Wiley-VCH, 2009)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, računske vežbe, projektni zadaci i seminarski radovi.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 30
Praktična nastava Usmeni ispit
Projekti
Kolokvijumi
Seminari 70