Navigacija

13M051PSU - Projektovanje sistema upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Projektovanje sistema upravljanja
Akronim 13M051PSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Sistemi automatskog upravljanja 1 i Sistemi automatskog upravljanja 2 ili njima ekvivalentni predmeti (analiza i projektovanje linearnih sistema upravljanja).
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa celokupnim procesom projektovanja sistema upravljanja: analiza osobina objekata upravljanja, modelovanje monovarijabilnih/multivarijabilnih objekata upravljanja, projektovanje i implementacija adekvatnih sistema upravljanja, procedure testiranja.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: izvrše adekvatnu analizu objekta upravljanja, modeliraju objekte upravljanja, postave specifikacije željenih performansi sistema upravljanja, izaberu odgovarajuću strukturu sistema upravljanja i podese parametre kontrolera, testiraju ostvarene osobine sistema upravljanja u vremenskom i frekvencijskom domenu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Izbor signala upravljanja i regulisanih varijabli. Analiza odziva sistema. Osnove nelinearnog modeliranja. Formiranje linearnog modela objekta upravljanja. Interakcije. Skaliranje. Greške modeliranja. Specifikacije i ograničenja performansi. Izbor strukture sistema upravljanja. Podešavanje kontrolera. Analiza ostvarenih osobina zatvorene sprege. Implementacija sistema upravljanja.
  Sadržaj praktične nastave Računarski podržana analiza i simulacije u problemima projektovanja sistema upravljanja.
  Literatura
  1. S. Skogestad, and I. Postlethwaite, Multivariable Feedback Control, Willey, England, 1996.
  2. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  3. H.K. Khalil: Nonlinear Systems (3rd ed.), Prentice-Hall, New Jersey, 2002.
  4. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. U toku predavanja, studenti rade i brane projektne zadatke, koji donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 50 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0