Navigacija

13M021TSU - Tehnički sistemi upravljanja u elektroenergetskim sistemima

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnički sistemi upravljanja u elektroenergetskim sistemima
Akronim 13M021TSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti: Analiza elektroenergetskih sistema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa koncepcijama SCADA sistema za upravljanje elektroenergetskim sistemom (EES) kao celinom i i njegovim strukturnim celinama. Uvođenje u problematiku estimacije stanja i parametara EES. Upoznavanje sa konceptima upravljanja distributivnim EES.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za primenu i korišćenje upravljačkih sistema i struktura namenjenih elektroenergetskim sistemima.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave SCADA funkcije. Hijerarhijska organizacija sistema za nadzor i upravljanje. Dispečerski centri. Estimacija stanja i parametara u EES. Inteligentna merenja i WAMS sistemi i njihova uloga u estimaciji stanja. Metode dinamičke estimacije. WAMPAC sistemi u upravljanju elektroenergetskim sistemima. Algoritmi distribuiranog upravljanja elektroenergetskim sistemima.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija i rad na postojećim mernim uređajima. Rad na algoritmima za estimaciju. Razvoj softvera za merno upravljačke sisteme. Rad na razvoju novog softvera za ovu oblast.
  Literatura
  1. E. Vaahedi, Practical power system operation, Wiley, 2014
  2. M. Kezunovic at all, Application of Time Synchronized Measurements in Power System Transmission Networks, Springer, 2014
  3. M. Shahidehpour, Y. Wang, Communication and Control in Electric Power Systems, Applications of Parallel and Distributed Processing, Wiley, 2003.
  4. A. Abur, A.G. Expoіsito, Power System State Estimation - Theory and Implementation, Marcel Dekker, 2004
  5. S.C. Savulescu, Real-time stability assessment in modern power system control centers, IEEE Press, 2009
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi (prezentacije). Praktična nastava se sastoji od auditornih vežbi na tabli i obuke za primenu standardnih softverskih paketa iz ove oblasti.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 50
  Projekti
  Kolokvijumi
  Seminari 30