Navigacija

13M021EMN - Električna merenja neelektričnih veličina

Specifikacija predmeta
Naziv Električna merenja neelektričnih veličina
Akronim 13M021EMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa mogućnostima i perspektivom merenja neelektričnih veličina eletričnim putem. Pretvarači neelektričnih veličina u električne. Primena pretvarača u mernim i upravljačkim kolima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za primenu i korišćenje mernih pretvarača u različitim granama nauke, tehnologije i industrije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj električnih merenja neelektričnih veličina. Merni pretvarači - otpornički, termootpornici, termistori, termoelektrični, kapacitivni, induktivni, indukcioni, magnetoelastični, piezoelektrični, piezorezistivni, fotoelektrični, optoelektronski. Merne sprege. Primena.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija i rad na postojećim mernim uređajima. Praktična realizacija jednostavnijih mernih sistema, zavisno od raspoloživih materijalnih mogućnosti. Razvoj softvera za merno upravljačke sisteme.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se održava na tabli, sa vizuelnim prezentacijama mernih sistema. Laboratorijske vežbe su samostalne, na postojećim mernim uređajima, sa izradom eleborata o izvršenim merenjima i analizom mernog postupka. Moguća je praktična realizacija mernih sistema i realizacija softvera za merne postupke.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 10