Navigacija

13M011LVE - Laboratorijske vežbe iz energetskih pretvarača i pogona (izbor 2 bloka vežbi)

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz energetskih pretvarača i pogona (izbor 2 bloka vežbi)
Akronim 13M011LVE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija master akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Završene studije na energetskom odseku.
  Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje višeg stepena znanja u tehnologiji ispitivanja el. mašina, pretvarača, pogona i električnih peći, koja se dominantno izvode u fabričkim uslovima ili na terenu u cilju dijagnostike ili provere parametara električnih mašina i transformatora, saglasno važećim standardima. Osnovna znanja i veštine u digitalnom upravljanju pretvaračima i pogonima kao i digitalnom upravljanju kretanjem.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovladavanje složenim tehnikama ispitivanja, posebno upotrebom složenih i sofisticiranih uređaja za merenja na terenu ili u laboratoriji.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Dijagnostička ispitivanja na terenu. Prijemna ispitivanja, periodična ispitivanja i ispitivanja posle havarija. Primena laboratorijskog simulatora opterećenja za ispitivanje performansi pogona u uslovima sličnim realnim. Praktična iskustva u koncipiranju, projektovanju i korišćenju sistema za digitalizaciju mernih signala.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe, rad u okviru dva od izborna četiri bloka vežbanja. Izvođenje složenih ispitivanja na modelima u laboratorijama i na terenu prema mogućnosti: fabrici MINEL, hidroelektranama, termoelektranama, proizvodnim i remontnim firmama. Izvođenje ispitivanja na laboratorijskom simulatoru opterećenja.
  Literatura
  1. M. Petrović: Ispitivanje el. mašina, udžbenik
  2. R. Radosavljević: Uputstva za vežbe u lab za el. mašine, skripta
  3. Z. Radaković, M. Jovanović: "Zbirka zadataka iz elektrotermije sa priručnikom za laboratorijske vežbe", Elektrotehnički fakultet, drugo izdanje, 1995
  4. Laboratorijski simulator opterećenja – uputstvo za korišćenje u elektronskoj formi dostupno studentima na sajtu www.pogoni.etf.rs
  5. S. N. Vukosavic, Digital Control of Electrical Drives, Springer, 2012
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 1
  Metode izvođenja nastave Uputstva za organizaciju ispitivanja, rad u laboratoriji, fabrici i elektrani prema mogućnostima, izrada protokola o ispitivanjima i ocena uspešnosti ispitivanja
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 50 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0