Navigacija

13E114IEP - Infrastruktura za elektronsko poslovanje

Specifikacija predmeta
Naziv Infrastruktura za elektronsko poslovanje
Akronim 13E114IEP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa konceptima elektronskog poslovanja i elementima potrebne hardversko softverske infrastrukture.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: neophodnu hardversku i softversku infrastrukturu, koncept horizontalne skalabilnosti, postupke planiranja kapaciteta, kapitalne i operativne troškove, bezbednost u sistemima za elektronsko poslovanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Komponente softverske infrastrukture (veb, aplikativni, serveri baze podataka). Komponente hardverske infrastrukture (serveri, klasteri, koncept pouzdanosti). Planiranje dejta centra (potrošnja struje, klimatizacija, WSC, CAPEX, OPEX). Virtuelizacija. Horizontalna skalabilnost. Infrastruktura u oblaku. Nerelacione baze i paralelna obrada (MongoDB, Hadoop, MapReduce). Elektronsko plaćanje i sigurnost.
Sadržaj praktične nastave Upoznavanje sa problemima i rešenjima iz domena elektronskog poslovanja. Elektronsko plaćanje. Upotreba ASP.NET MVC, C#, ORM tehnologija za potrebe razvoja web aplikacija i web servisa. Razvoj aplikacija za izvršavanje u Azure oblaku.
Literatura
  1. Hennessy J., Patterson D., Computer Architecture. A Quantitative Approach (6th Edition), 2017
  2. Barroso L.A., Clidaras J., Holzle J., The Datacenter as a Computer: Designing Warehouse-Scale Machines, Third Edition, 2018
  3. Laudon K., Traver C., E-Commerce: Business, Technology, Society, (2nd) Pearson Education, 2004, ISBN-13: 978-0321269379
  4. Milutinovic V., Patricelli F., (eds), E-Business and E-Challenges, IOS Press Inc., 2002, ISBN-13: 978-1586032760
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i projekti
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 50
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0