Navigacija

13E113PIA - Programiranje internet aplikacija

Specifikacija predmeta
Naziv Programiranje internet aplikacija
Akronim 13E113PIA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Objektno orijentisano programiranje (OOP) u programskom jeziku Java
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima razvoja višeslojnih internet aplikacija baziranih na programskom jeziku Java (Java Servlets, Angular 2+, JSF framework). Primena najsavremenijih tehnologija za dizajn i implementaciju komercijalnih internet aplikacija prema detaljnoj funkcionalnoj specifikaciji projekta.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da projektuju i razviju višeslojne internet aplikacije potrebne složenosti koristeći najefikasnije metode i tehnologije. Kroz sadržaj kursa upoznaće se i sa vrstama internet aplikacija, kao i sa osnovama veb dizajna, skripti na klijentskoj i serverskoj strani i povezivanja klijentske i serverske strane.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Osnovni koncepti internet aplikacija. Pojmovi i primena troslojnih i višeslojnih aplikacija, upotreba veb servera, povezivanje sa bazama podataka (relacionim i nerelacionim). Razvoj aplikacija pomoću Java tehnologije - Java servleti, biblioteka Primefaces i AJAX tehnologija, Angular tehnologija, upotreba radnog okvira JSF (Java Server Faces). Pojam, koncepti i upotreba veb servisa.
Sadržaj praktične nastave Prikaz velikog broja primera iz prakse internet aplikacija implementiranih Java tehnologijom. Primer postepenog razvoja složenih aplikacija novije generacije. Samostalna izrada višeslojne internet aplikacije upotrebom JSF radnog okvira, biblioteke Primefaces i okvira Hibernate ORM.
Literatura
  1. B. Nikolić, D. Drašković - "Programiranje internet aplikacija - udžbenik sa zbirkom zadataka", Elektrotehnički fakultet u Beogradu, maj 2017.
  2. "Core JavaServer Faces", Third Edition, D. Geary and C. Horstmann, Prentice Hall, May 2010
  3. "More Servlets and JavaServer Pages", Marty Hall, Sun Microsystems Press/ Prentice Hall, 2006
  4. Brad Dayley, Brendan Dayley, Caleb Dayley - "Node.JS, MongoDB i Angular" (2. izdanje), Kompjuter biblioteka, Beograd, 2018.
  5. "The Java Web Services Tutorial" Sun Microsystems, February 2007
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja sa interaktivnim prezentacijama, auditorne vežbe sa programskim kodovima, laboratorijske vežbe i rad studenata sa najnovijim tehnologijama i alatima za razvoj veb aplikacija, samostalna izrada praktičnog projekta sa precizno definisanom funkcionalnom specifikacijom
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 30
Seminari 0