Navigacija

13E113AOR2 - Arhitektura i organizacija računara 2

Specifikacija predmeta
Naziv Arhitektura i organizacija računara 2
Akronim 13E113AOR2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike 2, Arhitektura računara
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznati studente sa tehnikama projektovanja procesora i softverskim alatima za razvoj njegovog grafičkog simulatora.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da: projektuju procesor; razviju alate za realizaciju grafičkog simulatora procesora.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Procesor. CISC arhitektura. Faze izvršavanja instrukcija. Organizacija. Operaciona jedinica sa direktnim vezama i jednom, dve i tri magistrale. Upravljačka jedinica - ožičena i mikroprogramska sa različitim načinima kodiranja signala. Simulator. Pregled. Mogućnosti. Vizuelna simulacija. Struktura simulatora. Prikazivanje signala i stanja. Simulacija prekidačkih mreža. Realizacija asemblera.
Sadržaj praktične nastave Procesor. CISC arhitektura. Faze izvršavanja instrukcija. Organizacija. Operaciona jedinica sa direktnim vezama i jednom, dve i tri magistrale. Upravljačka jedinica - ožičena i mikroprogramska sa različitim načinima kodiranja signala. Simulator. Pregled. Mogućnosti. Vizuelna simulacija. Struktura simulatora. Prikazivanje signala i stanja. Simulacija prekidačkih mreža. Realizacija asemblera.
Literatura
  1. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  2. J. Đorđević i dr., Arhitektura i organizacija računara, Zbirka rešenih zadataka, http://rti.etf.bg.ac.rs/rti/
  3. J. Đorđević, Arhitektura i organizacija računara, Materijali za laboratorijske vežbe, http://rti.etf.bg.ac.rs/
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, laboratorijske vežbe i projekat.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 50