Navigacija

13E112ORT2 - Osnovi računarske tehnike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Osnovi računarske tehnike 2
Akronim 13E112ORT2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Osnovi računarske tehnike
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa postupcima projektovanja digitalnih sistema, strukturom računara, i elementima arhitekture i organizacije procesora.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završetku kursa studenti će biti sposobni da razumeju: postupak projektovanja digitalnih sistema; strukturu računara; elemente arhitekture i organizacije računara.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Projektovanje digitalnih sistema. Struktura jedinica i njihovo povezivanje. Struktura računara. Memorija. Procesor. Ulazno izlazni sistem. Magistrala. Arhitektura i organizacija. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Operaciona jedinica - direktne veze. Upravljačka jedinica – ožičena/mikroprogramska realizacija.
Sadržaj praktične nastave Projektovanje digitalnih sistema. Struktura jedinica i njihovo povezivanje. Struktura računara. Memorija. Procesor. Ulazno izlazni sistem. Magistrala. Arhitektura i organizacija. Arhitektura. Programski model. Tipovi podataka. Formati instrukcija. Načini adresiranja. Skup instrukcija. Prekid. Organizacija. Operaciona jedinica - direktne veze. Upravljačka jedinica – ožičena/mikroprogramska realizacija.
Literatura
  1. J.Đorđević - Skripta sa predavanja, http://rti.etf.bg.ac.rs/
  2. J. Đorđević, Z. Radivojević, M. Punt, J. Protić, D. Milićev, A. Milenković, B. Nikolić, "Osnovi računarske tehnike : Projektovanje uređaja - zbirka rešenih zadataka" (Akademska misao, 2014.)
  3. J. Đorđević, Z. Radivojević, D. Drašković, Ž. Stanisavljević, M. Punt, K. Milenković, Osnovi računarske tehnike: Prekidačke mreže - zbirka rešenih zadataka, Akademska misao, 2016. .
  4. Jovan Đorđević, "Arhitektura i organizacija računara: Računarski sistem za rad u laboratoriji - Arhitektura i organizacija računarskog sistema", Beograd 2015.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe i laboratorijske vežbe.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 20
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 20
Projekti
Kolokvijumi 40
Seminari 0