Navigacija

13E112ASP - Algoritmi i strukture podataka

Specifikacija predmeta
Naziv Algoritmi i strukture podataka
Akronim 13E112ASP
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa logičkom organizacijom i memorijskom reprezentacijom linearnih i nelinearih struktura podataka, osnovnim operacijama i tipičnim primenama ovih struktura. Upoznavanje sa algoritmima i odgovarajućim strukturama podataka koje se koriste za pretraživanje i sortiranje, kao i njihovom praktičnom implementacijom u programskim jezicima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Ovaj predmet treba studenta da osposobi za programsku implementaciju linearnih i nelineranih struktura, kao i algoritama za rad sa njima u tipičnim primenama. Pored toga, predmet treba studenta da osposobi za praktičnu implementaciju algoritama pretraživanja i sortiranja u programskim jezicima i rešavanje praktičnih problema.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Linearne strukture. Nizovi. Liste. Stekovi. Redovi. Nelinearne strukture. Binarna stabla. Grafovi, predstavljanje i algoritmi. Pretraživanje. Osnovni metodi i poboljšanja. Stabla i m-arnog binarnog pretraživanja , AVL stabla, stabla B, B*, i B+ stabla, Heširanje. Heš funkcije i rešavanje kolizija, spoljašnje heširanje. Sortiranje - metodi umetanja, selekcije, zamene i spajanja.
  Sadržaj praktične nastave Isto kao teorijska. Naglasak na implementaciji.
  Literatura
  1. Algoritmi i strukture podataka, Milo Tomašević, Akademska misao, 2010.
  2. Introduction to Algorithms,Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein, MIT Press, 2009.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave predavanja i auditorne vežbe sa prezentacijama
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0