Navigacija

13E082VS - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim 13E082VS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položeni predmeti Matematika 1 i Matematika 2.
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i njihovim primenama, posebno u inženjerskim problemima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Student će biti upoznat sa osnovnim i srednje složenim diskretnim i neprekidnim stohastičkim modelima i primenama. Biće osposobljen da prepozna izučavane modele u realnim problemima, kao i da primeni naučene postupke i metode verovatnoće i statistike.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Kombinatorni modeli. Uslovna verovatnoća i nezavisnost. Bajesova formula i primene. Slučajne promenljive, slučajni vektori. Karakteristične funkcije. Zakoni velikih brojeva. Centralna granična teorema. Ocenjivanje parametara. Testiranje parametarskih i neparametarskih hipoteza. Uslovne raspodele i linearna regresija. Generatori slučajnih brojeva, testiranje slučajnosti. Uvod u Monte Karlo metode.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Rešavanje zadataka iz oblasti Verovatnoće i statistike primenom metoda simulacije i grafičko prikazivanje rezultata.
Literatura
  1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Akademska misao 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 2 1
Metode izvođenja nastave 30 časa predavanja + 30 časa vežbi na tabli sa rešavanjem zadataka + 15 časova laboratorijskih vežbi u toku semestra.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 6 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 24
Seminari 0