Navigacija

13E082VISR - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim 13E082VISR
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Računarska tehnika i informatika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Matematika 1 (OO1MM1), Matematika 2 (OO1MM2)
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama teorije verovatnoće u diskretnim i neprekidnim modelima: kombinatornim problemima, uslovnom verovatnoćom, slučajnim promenljivim i njihovim numeričkim karakteristikama, zakonima velikih brojeva i centralnom graničnom teoremom, kao i sa osnovnim idejama u oblasti matematičke statistike.
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje primene metoda verovatnoće i statistike u rešavanju realnih problema; Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih realnih problema primenom metoda teorije verovatnoće i statistike, prepoznavanje odgovarajućeg matematičkog modela, ocenjivanje parametara i testiranje hipoteza u vezi sa modelom.
Sadržaj predmeta
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3apX4BuZrIQhHbvtJLAPqdL81xhfT7um9B3r70-DzxmIg1%40thread.tacv2/conversations?groupId=ccd7c4a3-4efe-4418-820e-1b3b91eaac19&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i primena kombinatorike. Uslovna verovatnoća i nezavisnost događaja. Slučajne promenljive i njihove raspodele. Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih. Zakoni velikih brojeva i centralna granična teorema. Ocene parametara i testiranje hipoteza. Metod najmanjih kvadrata i linearna regresija.
Sadržaj praktične nastave Kroz primere, zadatke i probleme student saznaje kako da primeni teoreme i osnovne pojmove koje je naučio kroz teorijsku nastavu. Posebno se priprema da rešava probleme koji se pojavljuju u stručnim elektrotehničkim predmetima.
Literatura
  1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, Akademska Misao Beograd 2010
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, korišćenja slajdova, informisanja studenata preko interneta i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka koji se brane u obliku testa, i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0