Navigacija

13E082VIS - Verovatnoća i statistika

Specifikacija predmeta
Naziv Verovatnoća i statistika
Akronim 13E082VIS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 3.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Položen predmet: Matematika 1, Matematika 2
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim metodama teorije verovatnoće u diskretnim i neprekidnim modelima: kombinatornim problemima, uslovnom verovatnoćom, slučajnim promenljivim i njihovim numeričkim karakteristikama, zakonima velikih brojeva i centralnom graničnom teoremom, kao i sa osnovnim idejama u oblasti matematičke statistike
Ishodi učenja (stečena znanja) Razumevanje primene metoda verovatnoće i statistike u rešavanju realnih problema; Osposobljavanje studenata za rešavanje jednostavnijih realnih problema primenom metoda teorije verovatnoće i statistike, prepoznavanje odgovarajućeg matematičkog modela.
Sadržaj predmeta
Link ka stranici predmeta http://vis.etf.bg.ac.rs
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a6esyvukToOEyBWrNGaPt2HVMuFD-yKI9QO25b6ZwQz41%40thread.tacv2/conversations?groupId=517e531f-aa96-4530-b586-f5a4b27b1cbb&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Osnovni pojmovi i primena kombinatorike. Uslovna verovatnoća i nezavisnost događaja. Slučajne promenljive i njihove raspodele. Numeričke karakteristike slučajnih promenljivih. Zakoni velikih brojeva i centralna granična teorema. Monte Karlo metodi.
Sadržaj praktične nastave Rešavanje zadataka iz oblasti Verovatnoće i statistike primenom metoda simulacije i grafičko prikazivanje rezultata.
Literatura
  1. Milan Merkle: Verovatnoća i statistika za inženjere i studente tehnike, četvrto izmenjeno i dopunjeno izdanje, Akademska misao 2016.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
1 1 0.5
Metode izvođenja nastave Kombinacija tradicionalnih izlaganja na tabli, laboratorijskih vežbi, informisanja studenata preko interneta i individualnog rada sa studentima na izradi domaćih zadataka koji se brane u obliku testa, i objašnjavanju tekućeg gradiva.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 6 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 24
Seminari 0