Navigacija

13E081PM2 - Praktikum iz matematike 2

Specifikacija predmeta
Naziv Praktikum iz matematike 2
Akronim 13E081PM2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje zainteresovanih studenata sa dodatnim temama koje predstavljaju nadgradnju programa iz Matematike 1 i prate kurs Matematika 2, a odnose se na osnove matematičke analize i algebre sa primenama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za uspešno praćenje kursa matematike 2 i korišćenje matematičkog aparata u ostalim kursevima prve godine. Razumevanje i sagledavanje daljih mogućnosti u primeni matematičkih znanja.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Integralni račun i primene. Diferencijalne jednačine. Redovi. Kombinatorika.Bulove algebre. Vektorski prostori, sopstveni vrednosti i vektori, rang matrica, sistemi linearnih jednačina, analitička geometrija.
  Sadržaj praktične nastave Odgovarajući zadaci iz navedenih oblasti teorijske nastave.
  Literatura
  1. Cvetković D., Lacković I., Merkle M., Radosavljević Z., Simić S., Vasić P., Matematika I - Algebra VIII izdanje, Akademska misao, Beograd, 2004.
  2. Vasić P., Iričanin B., Jovanović M., Malešević B., Madžarević T., Mihailović B., Radosavljević Z., Simić S., Cvetković D., Zbirka zadataka iz algebre I, II; Akademska misao, Beograd, 2004.
  3. Milan Merkle: Matematička analiza - teorija i hiljadu zadataka - za studente tehnike, III izmenjeno i dopunjeno izdanje, Akademska misao, Beograd 2005.
  4. Jovović I., Koledin T., Iričanin B., Praktikum iz Matematike 2 - Zbornik rešenih testova osnovnog znanja, elektronski udžbenik, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Beogradu, 2018.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  1 1
  Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe na tabli.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari