Navigacija

13E064NT - Nuklearna tehnika

Specifikacija predmeta
Naziv Nuklearna tehnika
Akronim 13E064NT
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Studenti se upoznaju sa opštim osobinama jezgra, radioaktivnošću, interakcijama neutrona i jezgara i radioaktivnošću. Neutronska fizika i fizika fuzionih i fisionih reakcija se razmatra. Studenti se upoznaju sa transportnom teorijomm, teorijom nuklranih reaktora i statikom i kinetikom nuklearnih reaktora.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da razumeju i samostalno primenjuju znanja iz oblasti interakcije neutrona i jezgara, fisionih nuklearnih reaktora, fuzionih procesa i primene zračenja.
Sadržaj predmeta
Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aFPg7feHSL2q0CqQPByaSF7k2-0wl1-uDYMj0IzM0z_81%40thread.tacv2/conversations?groupId=638304c2-c7e7-4c7a-80d6-462daf60d115&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Sadržaj teorijske nastave Neutronske interakcije i efikasni preseci. Umnožavanje i usporavanje neutrona. Kritične dimenzije i statički parametri fisionog nuklearnog reaktora. Promena reaktivnosti reaktora sa vremenom. Zatrovanje. Konverzija i izgaranje goriva. Tipovi nuklearnih reaktora. Fuzija. Primena zračenja.
Sadržaj praktične nastave Auditorne vežbe. laboratorijske vežbe i domaći zadaci.
Literatura
  1. Dragoslav Popović, Osnovi nuklearne tehnike, Naučna knjiga, 1970
  2. Dragoslav Popović, Nuklaerna energetika, Naučna knjiga, 1978
  3. Predrag Marinković, Nuklearna tehnika, skripta, 2006.
  4. Lamarsh, J. R. and Baratta, A.: Introduction to Nuclear Engineering, (2001).
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1.5 0.5
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 35