Navigacija

13E064DZZ - Dozimetrija i zaštita od zračenja

Specifikacija predmeta
Naziv Dozimetrija i zaštita od zračenja
Akronim 13E064DZZ
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa interakcijom različitih vrsta zračenja sa materijom, fizičkim veličinama u dozimetriji, radom i osobinama detektora i dozimetara jonizujućeg zračenja, mogućim biološkim efektima zračenja, metodama i tehnikama zaštite od zračenja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Detaljna upoznatost sa fizičkim osnovama i praktičnim aspektima funkcionisanja detektora i dozimetara jonizujućeg zračenja. Osposobljenost da se izaberu detektori i dozimetri prikladni za nadzor i merenja u različitim poljima zračenja, preduzmu odgovarajuće mere bezbednosti i zaštite od zračenja, i identifikuju materijali pogodni za izradu zaštitnih zaklona i barijera.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Prirodni i veštački izvori zračenja, Radiometrijske veličine, Prolaz zračenja kroz materijal, Koeficijenti interakcije, Radijaciona ravnoteža, Ekspozicija, Kerma, Apsorbovana doza, Mikrodozimetrija, Detektori zračenja, Dozimetri, Teorija šupljine, Biološki efekti zračenja, Fizičke veličine u zaštiti od zračenja, Ciljevi i principi zaštite od zračenja, Nadzor sredine, Lični nadzor, Zaštitni zakloni.
Sadržaj praktične nastave Računske vežbe (rešavnje zadataka) i laboratorijske vežbe koje ilustruju teme obuhvaćene teorijskom nastavom.
Literatura
  1. F. H. Attix - Introduction to Radiological Physics and Radiation Dosimetry (Wiley-VCH, 1986)
  2. G. F. Knoll - Radiation Detection and Measurement (4th edition, Wiley, 2010)
  3. J. J. Bevelacqua - Contemporary Health Physics (2nd edition, Wiley-VCH, 2009)
  4. J. Shapiro - Radiation Protection: A Guide for Scientists, Regulators and Physicians (4th edition, Harvard University Press, 2002)
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova računskih vežbi na tabli + 15 časova laboratorijskih vežbi u Institutu za nuklearne nauke "Vinča". Domaći zadaci (izračunavanje efikasnosti detektora, proračun apsorbovane doze).
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0