Navigacija

13E064AMPN - Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava

Specifikacija predmeta
Naziv Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava
Akronim 13E064AMPN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Nanoelektronika, optoelektronika i laserska tehnika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Uči studente kako se realne poluprovodničke naprave predstavljaju matematičko-fizičkim modelima. Kroz analizu i simulaciju modela spoznaju kako relevantni parametri utiču na funkcionisanje naprave i kako se dolazi do optimalnih konstrukcija poluprovodničkih naprava.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Student je sposoban da razume uticaja mnogobrojnih parametara na funkcionisanje konkretne realne poluprovodničke naprave i kolai da odabere odgovarajući model. Student samostalno sintetiše elektronska kola primenom SPICE simulatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Elementi modelovanja. Modeli fizičkih parametara. Modeli bipolarnih, unipolarnih i heterostrukturnih unipolarnih i bipolarnih tranzistora. Modeli poluprovodničkih optoelektronskih naprava. Poređenja simulacija putem ElectricCAD, SPICE, ALS, IRSIM. Arhitektura, modeli i ograničenja SPICE simulatora. Makro modeli u SPICE simulatoru. Tipovi SPICE analiza u funkciji razrade elektronskih kola.
  Sadržaj praktične nastave Primeri implementacije metode konačnih razlika i metode konačnih elemenata u rešavanju jednačina model. Paralelizacija. Monte Karlo analiza. Primena LTSpice simulatora u analizi i sintezi elektronskih kola. Modeliranje šuma.
  Literatura
  1. R.Ramović, "Analiza i modelovanje poluprovodničkih naprava", skripta, Beograd, 1993.
  2. S. Selberherra, "Analysis and simulation of semiconductor Devices", Springer.Verlag, Wien, 1985.
  3. R.Ramović, R. Šašić, "Analiza i modelovanje unipolarnih tranzistora malih dimenzija", Dineh, Beograd, 1999.
  4. D.Tsaukalos, C.Tsamis (eds), "Simulation of Semiconductor Processes and Devices (SISPAD)", Springer, Wien, 2001.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja - teorijska nastava. Auditorne vežbe sa praktičnim primerima. Diskusije, demonstracije, prezentacije. Izrada projekta.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 40
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 30