Navigacija

13E063FTM - Fizičko tehnička merenja

Specifikacija predmeta
Naziv Fizičko tehnička merenja
Akronim 13E063FTM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa rada senzora neelektričnih veličina (sila, pomeraj, brzina, ubrzanje, nivo, pritisak, zapremina, temperatura,..). Opisuje se konstrukcija različitih tipova mernih pretvarača i fizičkih efekata na kojim su zasnovani. Objašnjava se upotreba pojedinih tipova senzora u zavisnosti od konkretnih zahteva. Izlažu su postupci kalibracije mernih instrumenata.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Nakon odslušanog kursa, studenti su u stanju da objasne principe rada različitih tipova mernih instrumenata, ukažu na njihova ograničenja, a samim tim izaberu senzor za konkretnu primenu. Takođe, osposebljeni su da izvrše proveru tačnosti i kalibraciju senzora, kao i da izaberu odgovarajući interfejs za povezivanje senzora sa računarom.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u metrologiju. Merna nesigurnost. Modeliranje mernih sistema. Statičke i dinamičke karakteristike mernih pretvarača. Pretvarači za merenje sile. Merne trake. Vage na pokretnim trakama. Metode merenja pomeranja, ugaone brzine, vibracija. Akcelerometri. Piezoelektrični efekt i pretvarači. Merenje pritiska i vakuuma. Protokometri. Merenja temperature. Otporni termometri. Termoparovi i njihove primene.
  Sadržaj praktične nastave Laboratorijska vežbe – Savremene motode obrade mernih rezultata. Kapacitivni pretvarači za merenje nivoa tečnosti. Ultazvučni defektoskop. Merenje ugone brzine i enkoderi. Primena akcelerometra. Anemometar. Termoparovi. PTC i NTC termistori. Automatska regulacija temerature. Primena mernih traka. Upravljanje mernom opremom pomoću računara i automatizovanje merne procedure.
  Literatura
  1. D. Stanković, Fizičko-tehnička merenja, Univerzitet u Beogradu, 1997.
  2. D. Stanković, A. Đurišić, Fizičko-tehnička merenja - laboratorijski praktikum, Nauka, Beograd, 1996.
  3. Jacob Fraden, Handbook of Modern Sensors - Physics, Designs, and Applications, Fourth Edition, Springer, 2010.
  4. John P. Bentley, Principles of Measurement Systems, Fourth Edition, Pearson Education Limited, 2005.
  5. Bela G. Liptak, Instrument Engineers' Handbook – Process Measurement and Analysis, Fourth Edition, CRC Press, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 0 2
  Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja i 30 časova laboratorijske nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 24
  Praktična nastava 24 Usmeni ispit 28
  Projekti
  Kolokvijumi 24
  Seminari 0