Navigacija

13E061LF - Laboratorijske vežbe iz Fizike

Specifikacija predmeta
Naziv Laboratorijske vežbe iz Fizike
Akronim 13E061LF
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 2.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa principima merenja fizičkih veličina i mernim uređajima potrebnim za izvođenje laboratorijskih vežbi obuhvaćenih sadržajem kursa. Ovladavanje matematičkim osnovama obrade podataka merenja i izražavanja merne nesigurnosti, kao i praktična primena ovog znanja na merenja zastupljena u vežbama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Razvijanje praktičnog načina razmišljanja i neposredna validacija fizičkih zakonitosti kroz laboratorijski rad.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Statistička obrada mernih podataka; Merna nesigurnost; Optimalna prava; Osnovne jedinice SI sistema; Principi merenja pritiska; Osnovi termometrije.
  Sadržaj praktične nastave Merenje gustine tečnih i čvrstih supstanci; Merenje ubrzanja zemljine teže pomoću klatna; Merenje modula elastičnosti žice, modula torzije žice i momenta inercije tela pomoću torzionog klatna; Merenje odnosa specifičnih toplota za vazduh; Merenje brzine zvuka; Merenje specifične toplote čvrstih tela; Određivanje zavisnosti tačke ključanja vode od pritiska; Merenje toplote isparavanja vode.
  Literatura
  1. Praktikum laboratorijskih vežbi iz fizike, D. Stanković, P. Osmokrović (Zavod za fiziku tehničkih fakulteta Univerziteta u Beogradu, 2004)
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  0 2
  Metode izvođenja nastave 30 časova laboratorijske nastave
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 40 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 30
  Seminari 0