Navigacija

13E054TRS - Teorija robotskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija robotskih sistema
Akronim 13E054TRS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa teorijom na kojoj počiva projektovanje i rad robota.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za rad u oblasti projektovanja i upravljanja robotima, kao i za dalje usavršavanje.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave OSNOVE: Pojam, istorijat, podele. KONSTRUKCIJA. KINEMATIKA: Geometrija, koordinatni sistemi, transformacione matrice, unutrašnje/spoljašnje koordinate, brzine i ubrzanja, Jakobijani, redundansa. DINAMIKA: Direktni/inverzni problem, kontaktni zadaci, modeliranje i simulacija. UPRAVLJANJE: Hijerarsijski nivoi. Ineligentno upravljanje. PRIMENE. Čovekoliki/industrijski/servisni roboti. Roboti u medicini
  Sadržaj praktične nastave Vežbe na robotima u virtuelnom okruženju laboratorije za robotiku - VRL. Seminarski radovi na zadate praktične teme.
  Literatura
  1. V. Potkonjak, Robotika, Univerzitet u Beogradu.
  2. B. Siciliano, O Khatib, Springer handbook of robotics, Springer-Verlag, Berlin.
  3. S. Y. Nof, Handbook of Industrial Robotics, publ. John Wiley.
  4. specifična knjiška i časopisna literatura
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, seminarski radovi, konsultacije
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 50