Navigacija

13E054NS2 - Nelinearni sistemi upravljanja 2

Specifikacija predmeta
Naziv Nelinearni sistemi upravljanja 2
Akronim 13E054NS2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima nelinearnog upravljanja. Usvajanje osnovnih metoda za analizu i projektovanje nelinearnih sistema upravljanja. Osposobljavanje studenata za proučavanje nelinearnih fenomena u sistemima, te korišćenje stečenih znanja u modelovanju, konvencionalnom nelinearnom upravljanju i fazi upravljanju u zatvorenoj sprezi.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: kreiraju nelinearne modele objekata upravljanja, izaberu strukturu i podese paramatere nelinearnih kontrolera, analiziraju osobine sistema zatvorene sprege.
  Sadržaj predmeta
  Link ka stranici predmeta https://automatika.etf.bg.ac.rs/sr/13e054ns2
  Link ka predavanjima https://teams.microsoft.com/l/team/19%3azWCSr51b9DlpP5Meygo5IM_F34SW1cu86Khll2c4OQA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=e8696e01-129e-4ab1-8756-9fa8eab53c08&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
  Sadržaj teorijske nastave Uvod u nelinearne sisteme upravljanja. Stabilizacija i linearizacija povratnom spregom. Linearizacija ulaz-stanja i ulaz-izlaz. Klizno upravljanje. Projektovanje fazi sistema upravljanja.
  Sadržaj praktične nastave Primena Jakobijan linearizacije u projektovanju sistema upravljanja. Linearizacija povratnom spregom ulaz-stanja i ulaz-izlaz. Klizno upravljanje. Projektovanje fazi sistema upravljanja i fazifikacija konvencionalnog upravljanja. Primena računarske analize i simulacija u problemima projektovanja nelinearnih sistema upravljanja.
  Literatura
  1. H. Khalil, Nonlinear systems. Harlow: Pearson, 2014.
  2. M. Vidyasagar, Nonlinear systems analysis. Philadelphia: SIAM, 2002.
  3. T.B. Petrović, A.Ž. Rakić: Nelinearni dinamički sistemi (u pripremi).
  4. J. Slotine and W. Li, Applied nonlinear control. Taipei: Pearson education Taiwan, 2005.
  5. K. M. Passino, S. Yurkovich: Fuzzy Control, Addison-Wesley, New York, 1998.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. U toku predavanja, studenti rade i brane projektne zadatke, koji donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0