Navigacija

13E054MSU - Multivarijabilni sistemi upravljanja

Specifikacija predmeta
Naziv Multivarijabilni sistemi upravljanja
Akronim 13E054MSU
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema.
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa nominalnim osobinama multivarijabilnih sistema, analizom stabilnosti i performansi sistema zatvorene sprege i projektovanja multivarijabilnih sistema upravljanja prema nominalnim specifikacijama.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su sposobni da: kreiraju i analiziraju nominalne osobine multivarijabilnih linearnih sistema, specificiraju zahteve za performanse, projektuju konvencionalne multivarijabilne linearne zakone upravljanja, analiziraju ostvarene performanse i stabilnost sistema zatvorene sprege u vremenskom i frekvencijskom domenu.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Obnavljanje elemenata monovarijabilne analize i projektovanja upravljanja. Pojačanje, polovi, nule. Interkonekcije. Stabilnost i performanse sistema zatvorene sprege. Interakcije i niz relativnih pojačanja RGA. Decentralizovano upravljanje. Dekuplujuće upravljanje. Hbeskonačno optimalno upravljanje.
  Sadržaj praktične nastave Primena računarske analize i simulacija u problemima ispitivanja osobina i projektovanja multivarijabilnih sistema upravljanja.
  Literatura
  1. K. Zhou, J. C. Doyle, K. Glover: Robust and Optimal Control, Prentice-Hall, New Jersey, 1996.
  2. O. Gasparyan, Linear and nonlinear multivariable feedback control. N.J.: John Wiley & Sons, 2008.
  3. S. Skogestad and I. Postlethwaite, Multivariable feedback control. Chichester: Wiley, 2010.
  4. J. M. Maciejowski: Multivariable Feedback Design, Addison-Wesley, New York, 1989.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  3 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe. U toku predavanja, studenti rade i brane projektne zadatke, koji donose ispitne poene.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
  Projekti 70
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0