Navigacija

13E054BMH - Biomehanika

Specifikacija predmeta
Naziv Biomehanika
Akronim 13E054BMH
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Fizička elektronika - smer Biomedicinski i ekološki inženjering
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima -
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa ključnim pojmovima i konceptima biomehanike i njenog matematičkog modeliranja.
Ishodi učenja (stečena znanja) Obezbeđuje uspešnu saradnju sa stručnjacima iz oblasti medicine, biologije i sporta. Osposobljava za razvoj i korišćenje matematičkih modela i softvera u oblasti biomehanike čoveka i primene biomehanike u humanoidnoj robotici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave FUNKCIONALNA ANATOMIJA: kosti i mišići; motorna kontrola. MATEMATIČKO MODELIRANJE: mehanički model; kinematika; dinamika. IZABRANI PROBLEMI: dvonožni hod; sportska kretanja; rukopis; hvatanje; uticaj zamora. BIOMEHANIKA krvotoka i drugih tkiva. Biomehanički obrasci delovanja kao referentno kretanje humanoidnih robota.
Sadržaj praktične nastave Seminarski radovi i domaći zadaci sa praktičnim problemima iz biomehanike.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe na računaru, konsultacije.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 0
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 40
Projekti 60
Kolokvijumi 0
Seminari 0