Navigacija

13E053SAU1 - Sistemi automatskog upravljanja 1

Specifikacija predmeta
Naziv Sistemi automatskog upravljanja 1
Akronim 13E053SAU1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Signali i sistemi
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da studenti nauče osnovne metode za modeliranje kontinualnih i diskretnih sistema, izvrše njuhovu analizu (u smislu ponašanja u vremenskom, frekvencijskom ili kompleksnom domenu), analizu u prostoru stanja i zatvaranje povratnih sprega u prostoru stanja, kao i različite kritetirjume za ispitivanje stabilnosti.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će nakon položenog predeta imati osnovne veštine da izvrše odgovarajuću analizu kontinualnih ili diskretnih sistema, da izvrše njegovu simulaciju i da ga predstave u formi ulazno izlazne reprezentacije ili modela u prostoru stanja, da isprojektuju observer stanja, da zatvore povratne sprege po stanju i izlazu i da izvrše analizu stabilnosti.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Modeliranje elektromehaničkih sistema, karakterizacija ponašanja kontinualnih i diskretnih sistema. Diskretizacija kontinualnih sistema. Modeli u prostoru stanja. Kontrolabilnost i observabilnost stanja. Projektovanje observera. Zatvaranje povratnih sprega po stanju i izlazu. Stabilnost kontinualnih i diskretnih sistema.
Sadržaj praktične nastave U okviru predmeta studenti imaju obavezu da urade četiri laboratorijske vežbe na kojima se upoznaju sa osnovnim elektromehaničkim sistemima kao i najčešće korišćenim programskim alatima za analizu dinamičkih sistema.
Literatura
  1. Sistemi automatskog upravljanja, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2006.
  2. Diskretni signali i sistemi, Ž. Đurović, B. Kovačević, Akademska misao, 2004.
  3. Modern Control Engineering, Ogata,Prentice Hall, 2010.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave 45 časova predavanja + 15 časova vežbi na tabli + 15 sati laboratorijskog rada sa korišćenje računara
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 40
Seminari 0