Navigacija

13E053RA - Robotika i automatizacija

Specifikacija predmeta
Naziv Robotika i automatizacija
Akronim 13E053RA
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima -
Ciljevi izučavanja predmeta Osnovni kurs robotike koji daje uvid u osnovne pojmove, zakone i primene robota sa akcentom na industrijske robote. Cilj kursa je ovladavanje geometrijom, kinematikom, dinamikom, planiranjem kretanja, upravljanjem i programiranjem industrijskih robota. Primena osnovnih teorijskih koncepata na simulacionim modelima i realnim industrijskim robotima.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za programiranje industrijskog robota kao elementa automatizovanog sistema ili planiranje proizvodnih procesa uz upotrebu robota. Kurs je koncipiran kao "završni" za studente koji će koristiti robote kao elemente industrijskih sistema ili kao "osnovni" za dalje usavršavanje u oblasti robotike - priprema za budući praktični ili istrživački rad u robotici.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Uvod u robotiku.Osnovne konfiguracije i upotrebe u industriji.Kinematika: koor. sistemi pogona i alata, geometrija-DH notacija, homogene trans.,direktni i inverzni problem, Jakobijan.Planiranje kretanja: lin. i polinom. interpolacije.Dinamika: Njutn-Ojlerova i Lagranžova formulacija, princip virtuelnog rada.Podsistemi: pogoni/prenosnici, senzori, kontroleri.Upravljački algoritmi i načini programiranja.
Sadržaj praktične nastave Vežbe sa konvencionalnim industrijskim robotima ABB IRB120 (softver ABB Robot Studio), Denso VS6577 (softver Wincaps) i obrazovnim industrijskim robotom cilindrične konfiguracije i otvorene arhitekture - UMS2. Vežbe u virtuelnom okruženju laboratorije za robotiku Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu.
Literatura
  1. B. Borovac, G. Đorđević, M. Raković, M. Rašić, Industrijska robotika
  2. B. Siciliano, L. Sciavicco, L. Villani, G. Oriolo, Robotics: Modeling, Planning and Control
  3. Praktični priručnici za upotrebu industrijskih robota ABB i Denso
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, laboratorijske vežbe, projekat, domaći zadatak.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti 30
Kolokvijumi 0
Seminari 0