Navigacija

13E053HPS - Hidraulički i pneumatički sistemi

Specifikacija predmeta
Naziv Hidraulički i pneumatički sistemi
Akronim 13E053HPS
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim pojmovima i konceptima hidrauličkih i pneumatičkih upravljačkih sistema. Studenti će naučiti kako ovi sistemi rade, koje su im prednosti, a koji nedostaci.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljenost za modeliranje ovih sistema i zatim rešavanje praktičnih problema kao što su simulacija i upravljanje.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Teorija hidrauličkog fluida. Elementi hidrauličkog pogona: pumpe i motori, razvodnici, motori i cilindri upravljani razvodnikom. Elektrohidraulički servorazvodnici: momentni motor, jednostepeni i dvostepeni razvodnici. Matematički model i simulacija. Servoupravljanje. Nelinearnosti. Teorija pneumatičkog fluida. Karakteristike i upotreba pneumatičkog pogona. Upravljanje. Primene.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe i domaći zadaci sa praktičnim problemima modeliranja, simulacije i upravljanja hidrauličkim pogonima.
Literatura
  1. H. E. Merit, Hydraulic Control Systems, John Wiley & Sons.
  2. specifična knjiška i časopisna literatura
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, projekat, domaći zadaci
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0