Navigacija

13E043LE - Linearna elektronika

Specifikacija predmeta
Naziv Linearna elektronika
Akronim 13E043LE
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Praćen predmet: Sistemi automatskog upravljanja (OE3SAU)
Ciljevi izučavanja predmeta Osposobljavanje studenata da analiziraju i projektuju linearna elektronska kola; da izaberu adekvatnu strukturu kola; da izmene i prilagode početni projekat u cilju zadovoljavanja projektnih specifikacija.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti vladaju inženjerskim znanjem i veštinama neophodnim za projektovanje linearnih elektronskih kola.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Stabilnost. Geometrijsko mesto korenova. Uticaj fazne margine na karakteristike pojačavača sa povratnom spregom. Kompenzacije. Karakteristike realnog operacionog pojačavača (OP). Slurejt. Projektovanje dvostepenog CMOS OP. Strujni prenosnici. "Current feedback" OR. Analogni filtri. Gabariti filtra, transformacije učestanosti, aproksimacije. Sinteza pasivnih kola. Aktivne realizacije filtara.
Sadržaj praktične nastave Lab. Vežbe: Stabilnost pojačavača sa povratnom spregom. Kompenzacija u kolu povratne sprege. Kompenzacija operacionih pojačavača. Simulacija i merenje aktivnih filtara sa jednim OP. Ispitivanje i primena “Current feedback” pojačavača. Sinteza filtara upotrebom programa MATLAB i NUHERTZ FILTER. Projekti: Dvostepeni CMOS pojačavač. "Log-domain" filtar.
Literatura
  1. Gray, Hurst, Lewis, Meyer, Analysis and Design of Analog Integrated Circuits, 4 th Ed., Wiley, 2001.
  2. B. Raković, Elektronika – linearna integrisana kola, Građevinska knjiga, Beograd 1983
  3. J. Popović, Ž. Aleksić, LINEARNA ELEKTRONIKA - Zbirka rešenih problema, autorsko izdanje, 2004.
  4. Beleške za predavanja postavljene na web strani predmeta.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanja i vežbe: usmeno izlaganje uz pomoć "Powerpoint"prezentacije, diskusija, odgovori na pitanja. Lab. Vežbe: Praktičan rad i merenja u laboratoriji, pod nadzorom dežurnog asistenta. Projekti: Samostalan rad, konsultacije, odbrana projekta.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 35
Praktična nastava 18 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 35
Seminari 12