Navigacija

13E033T2 - Telekomunikacije 2

Specifikacija predmeta
Naziv Telekomunikacije 2
Akronim 13E033T2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 6.0 Status predmeta obavezan
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Svrha kursa je upoznavanje sa osnovnim principima telekomunikacija i tehnikama prenosa signala u transponovanom opsegu učestanosti, uključujući tehnike i sisteme prenosa u proširenom spektru.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti su osposobljeni da: - razumeju osnovne koncepte analognih i digitalnih sistema prenosa u transponovanom opsegu učestanosti - kriterijume kvaliteta i ograničenja, uskopojasne i sisteme u proširenom spektru, - koriste softverske alate za simulaciju i analizu osobina sistema, ponove i verifikuju osnovne eksperimente, - modeluju, analiziraju i dizajniraju sisteme prenosa i njihove elemente.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Model telekomunikacionog sistema u transponovanom opsegu učestanosti. Kriterijumi kvaliteta. Pojam modulacije. Kvadraturna modulacija/demodulacija i model uskopojasnog signala/šuma. Postupci analogne modulacije. Koherentan i nekoherentan prijem. FDM/FDMA. Postupci digitalne modulacije. Sistemi prenosa u proširenom spektru. CDM/CDMA. Principi realizacije i pregled modernih digitalnih TK sistema.
Sadržaj praktične nastave Auditorne, laboratorijske i pokazne vežbe za upoznavanje studenata sa osnovnim principima rada, modelovanja, realizacije, dizajna, tehnika obrade signala i analize analognih i digitalnih sistema prenosa u transponovanom opsegu učestanosti. Samostalan rad (po izboru) studenata na izradi projekata i domaćih zadataka.
Literatura
  1. M. L. Dukić, Principi telekomunikacija. Akademska misao, drugo izdanje, Beograd, 2014..
  2. B. Sklar and F. J. Harris, Digital Communications: Fundamentals and Applications (3rd Edition). Prentice Hall, New Jersey, 2019.
  3. I. A. Glover and P. M.Grant, Digital Communications (3rd edition). Prentice Hall Europe, London, 2009.
  4. V. Ipatov, Spread Spectrum and CDMA Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, London, 2005.
  5. M. L. Dukić, G. Marković i D. Vujić, Principi telekomunikacija - Zbornik rešenih problema. Akademska misao, Beograd, 2009.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
3 2 1
Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe sa rešavanjem teorijskih i praktičnih problema. Praktičan rad i vežbe u laboratoriji. Samostalan rad (po izboru) studenata na izradi projekata i domaćih zadataka uz prezentaciju rezultata.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 60
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 30
Seminari 0