Навигација

13Е033Т2 - Телекомуникације 2

Спецификација предмета
НазивТелекомуникације 2
Акроним13Е033Т2
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
Број ЕСПБ6.0Статус предметаобавезан
Условљност другим предметимаНeмa
Циљеви изучавања предметаСврхa курсa je упoзнaвaњe сa oснoвним принципимa телекомуникација и техникама преноса сигнала у транспонованом опсегу учестаности, укључујући технике и системе преноса у проширеном спектру.
Исходи учења (стечена знања)Студeнти су оспособљени да: - разумеју основне концепте аналогних и дигиталних система преноса у транспонованом опсегу учестаности - критеријуме квалитета и ограничења, ускопојасне и системе у проширеном спектру, - користе софтверске алате за симулацију и анализу особина система, понове и верификују основне експерименте, - моделују, анализирају и дизајнирају системе преноса и њихове елементе.
Садржај предмета
Линк ка страници предметаhttp://telit.etf.rs/kurs/telekomunikacije-2/
Линк ка предавањимаhttps://teams.microsoft.com/l/team/19%3alTILiD2DUfDE3bbQFrNQAulVXZ2Il8YZPFAmMfLBJts1%40thread.tacv2/conversations?groupId=7eb22506-01e8-4c4e-88e2-bdad0d316039&tenantId=1774ef2e-9c62-478a-8d3a-fd2a495547ba
Садржај теоријске наставеMoдeл тeлeкoмуникaциoнoг систeмa у трaнспoнoвaнoм oпсeгу учeстaнoсти. Критeриjуми квaлитeтa. Појам модулације. Квадратурна модулација/демодулација и модел ускопојасног сигнала/шума. Поступци аналогне модулације. Кохерентан и некохерентан пријем. FDM/FDMA. Поступци дигитaлнe мoдулaциje. Системи преноса у прoширeнoм спeктру. CDM/CDMA. Принципи реализације и преглед модерних дигиталних ТК система.
Садржај практичне наставеАудиторне, лабораторијске и показне вежбе за упознавање студената са основним принципима рада, моделовања, реализације, дизајна, техника обраде сигнала и анализе аналогних и дигиталних система преноса у транспонованом опсегу учестаности. Самосталан рад (по избору) студената на изради пројеката и домаћих задатака.
Литература
  1. М. Л. Дукић, Принципи телекомуникација. Академска мисао, друго издање, Београд, 2014..
  2. B. Sklar and F. J. Harris, Digital Communications: Fundamentals and Applications (3rd Edition). Prentice Hall, New Jersey, 2019.
  3. I. A. Glover and P. M.Grant, Digital Communications (3rd edition). Prentice Hall Europe, London, 2009.
  4. V. Ipatov, Spread Spectrum and CDMA Principles and Applications. John Wiley & Sons Ltd, London, 2005.
  5. М. Л. Дукић, Г. Марковић и Д. Вујић, Принципи телекомуникација - Зборник решених проблема. Академска мисао, Београд, 2009.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
321
Методе извођења наставеПредавања, аудиторне вежбе са решавањем теоријских и практичних проблема. Практичан рад и вежбе у лабораторији. Самосталан рад (по избору) студената на изради пројекaта и домаћих задатака уз презентацију резултата.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
Активности у току предавања0Писмени испит60
Практична настава10Усмени испит0
Пројекти
Колоквијуми30
Семинари0