Navigacija

13E024TVN2 - Tehnika visokog napona 2

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnika visokog napona 2
Akronim 13E024TVN2
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa nastankom električnih pražnjenja u različitim materijalima. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih ispitivanja i merenja, kao i tumačenje rezultata.
Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za razumevanje principa rada opreme u laboratorijama za visoki napon, konstruisanje opreme laboratorija za visoki napon i njihovo održavanje. Osposobljavanje studenata za sprovođenje visokonaponskih merenja i tumačenje rezultata.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Pražnjenja u čvrstim, tečnim i gasovitim dielektricima. Izvori visokog naizmeničnog, jednosmernog i udarnog napona. Konvencionalno i nekonvencionalno merenje visokih napona i velikih struja. Koncepcija planiranja visokonaponskih laboratorija.
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se odnosi na izvođenje eksperimentalnih vežbi u laboratoriji i računskih zadataka u učionici.
Literatura
  1. Milan Savić, Zlatan Stojković : Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001, str. 536.
  2. A. Kuchler : High voltage engineering, Springer, 2012.
  3. Žarković M., Stojković Z. : Model fuzzy ekspertskog sistema za procenu performansi elektroenergetskog sistema, 33. Savetovanje CIGRE Srbija, Ref. R C4-09, Zlatibor, 6 – 8. jun 2017.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe obuhvataju laboratorijske vežbe i vežbe na računaru.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
Praktična nastava 10 Usmeni ispit 0
Projekti 0
Kolokvijumi 20
Seminari 0