Navigacija

13E024EMN - Električna merenja neelektričnih veličina

Specifikacija predmeta
Naziv Električna merenja neelektričnih veličina
Akronim 13E024EMN
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
  Uslovljnost drugim predmetima Nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa mogućnostima i perspektivom merenja neelektričnih veličina eletričnim putem. Pretvarači neelektričnih veličina u električne. Primena pretvarača u mernim i upravljačkim kolima.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Osposobljavanje studenata za primenu i korišćenje mernih pretvarača u različitim granama nauke, tehnologije i industrije.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Značaj električnih merenja neelektričnih veličina. Merni pretvarači - otpornički, termootpornici, termistori, termoelektrični, kapacitivni, induktivni, indukcioni, magnetoelastični, piezoelektrični, piezorezistivni, fotoelektrični, optoelektronski. Merne sprege. Primena.
  Sadržaj praktične nastave Demonstracija i rad na postojećim mernim uređajima. Praktična realizacija jednostavnijih mernih sistema, zavisno od raspoloživih materijalnih mogućnosti. Razvoj softvera za merno upravljačke sisteme.
  Literatura
  1. D. Stanković, "Fizičko tehnička merenja", Naučna knjiga, Beograd, 1998.
  2. M. Popović, "Senzori i merenja", Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Srpsko sarajevo, 2005.
  3. "Handbook of Measurement System and Design", Vol. 1,2 and 3, Wiley, New York, 2005.
  4. V. Bego, "Merenja u elektrotehnici", Graphis, Yagreb, 2003.
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Teorijska nastava se održava na tabli, sa vizuelnim prezentacijama mernih sistema. Laboratorijske vežbe su samostalne, na postojećim mernim uređajima, sa izradom eleborata o izvršenim merenjima i analizom mernog postupka. Moguća je praktična realizacija mernih sistema i realizacija softvera za merne postupke.
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
  Praktična nastava 30 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 0
  Seminari 0