Navigacija

13E023TVN1 - Tehnika visokog napona 1

Specifikacija predmeta
Naziv Tehnika visokog napona 1
Akronim 13E023TVN1
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima Nema
Ciljevi izučavanja predmeta Nastanak i parametri atmosferskih pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima i proračun atmosferskih prenapona. Sklopni prenaponi. Privremeni prenaponi. Zaštita elektroenergetskih objekata od prenapona. Koordinacija izolacije.
Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču generalna znanja o uzrocima nastanka prenapona i posledicama njihovog dejstva. Studenti se osposobljavaju da vrše izbor uređaja za zaštitu i sprovedu koordinaciju izolacije elektroenergetskih objekata.
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Fizika atmosferskih pražnjenja. Parametri pražnjenja. Prostiranje talasa po vodovima. Modelovanje elemenata EES. Uređaji za zaštitu od prenapona, konstrukcija, dejstvo, izbor. Opis i proračun sklopnih prenapona. Fizika nastanka privremenih prenapona i njihova procena. Koordinacija izolacije.
Sadržaj praktične nastave Praktična nastava se izvodi rešavanjem problema analitičkim i numeričkim metodima u učionici i računskom centru.
Literatura
  1. Milan Savić, Zlatan Stojković : Tehnika visokog napona - atmosferski prenaponi, Monografija, Elektrotehnički fakultet, Beograd, 2001, str. 536.
  2. A. Haddad and D.F. Warne : Advances in high voltage engineering, IEE Power and Energy Series 40, IEE Publishing London, 2004.
  3. Milan Savić : Visokonaponski rasklopni aparati, Elektrotehnički fakultet, Beograd, Akademiska misao, Beograd, 2004, str. 281.
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Klasična predavanja i predavanja u elektronskoj formi. Vežbe se zasnivaju na analitičkim i numeričkim metodima.
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
Praktična nastava Usmeni ispit 0
Projekti
Kolokvijumi 50
Seminari 0