Navigacija

13E023EES - Elementi elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Elementi elektroenergetskih sistema
Akronim 13E023EES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
  Broj ESPB 5.0 Status predmeta obavezan
  Uslovljnost drugim predmetima nema
  Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa nadzemnim vodom, energetskim transformatorom, sinhronim generatorom i projektovanjem nadzemnih vodova. Osposobljavanje studenata da projektuju, eksploatišu i održavaju nadzemne vodove i eksploatišu i održavaju energetske transformatore i sinhrone generatore.
  Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti stiču bazne sposobnosti za projektovanje, eksploataciju i održavanje nadzemnih vodova i eksploataciju i održavanje energetskih transformatora i sinhronih generatora.
  Sadržaj predmeta
  Sadržaj teorijske nastave Mehanički proračun nadzemnog voda. Električni proračun nadzemnog voda. Energetski transformator. Sinhroni generator.
  Sadržaj praktične nastave nema
  Literatura
  1. Milenko Đurić "Elementi elektroenergetskih sistema (EES-a)", BEOPRES, 2009. Beograd
  2. Milenko Đurić "Rešeni problemi iz elemenata EES-a", BEOPRES, 2000. Beograd
  Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
  Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
  2 2
  Metode izvođenja nastave Predavanja, auditorne vežbe, domaći zadaci
  Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
  Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
  Aktivnosti u toku predavanja 5 Pismeni ispit 30
  Praktična nastava 5 Usmeni ispit 0
  Projekti
  Kolokvijumi 50
  Seminari 10