Navigacija

13E013SIM - Sinhrone mašine

Specifikacija predmeta
Naziv Sinhrone mašine
Akronim 13E013SIM
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul modul Energetika
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
Nastavnik/saradnik (DON)
Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
Uslovljnost drugim predmetima nema
Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim konceptima funkcionisanja sinhronih mašina.Razumevanje rada kroz demonstraciju i praktične vežbe u Laboratoriji. Osposobljavanje studenata za izračunavanje svih potrebnih parametara mašine i pogonskih karakteristikama kroz računske vežbe.
Ishodi učenja (stečena znanja) Po završenom kursu studenti će raspolagati neophodnim teorijskim i praktičnim znanjima za rad u elektroprivredi i industrijskim pogonima sa sinhronim mašinama
Sadržaj predmeta
Sadržaj teorijske nastave Istorijat, osnovni elementi konstukcije. Princip rada.Magnetopobudne sile, Indukcija i fluks statora i rotora.Indukovana EMS statora. Uslov pretvaranja energije, induktivnosti. Dinamički model, Parkove jednačine, stacionaarni režim, parametri. Svođenje veličina, relativne vrednosti. Ugaone karakteristike, stabilnost rada. Kružni dijagram struja i pogonski dijagrami. Sinhroni motor.
Sadržaj praktične nastave Laboratorijske vežbe: Određivanje karekteristika S.M, određivanje promene napona i pobudne struje, sinhronizacija, Mordejeve krive.
Literatura
  1. 1. Skripte u rukopisu (Dr Zoran Lazarević) 2. B. Mitraković – Sinhrone mašine 3. Ficdžerald - Kingsli - Electrical Machines 4. M. Petrović - Elektromehaničko pretvaranje energije
Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
2 1 1
Metode izvođenja nastave Predavanje, auditorne računske vežbe, laboratorijske vežbe
Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
Aktivnosti u toku predavanja 10 Pismeni ispit 40
Praktična nastava 20 Usmeni ispit 30
Projekti
Kolokvijumi 0
Seminari 0