Navigacija

13E013OPI - Opšti inženjering

Specifikacija predmeta
Naziv Opšti inženjering
Akronim 13E013OPI
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija osnovne akademske studije
Nastavnik (predavač)
  Nastavnik/saradnik (vežbe)
   Nastavnik/saradnik (DON)
    Broj ESPB 5.0 Status predmeta izborni
    Uslovljnost drugim predmetima Nema
    Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje studenata sa osnovnim inženjerskim oblastima rada i vrstama aktivnosti. Upoznavanje studenata sa postojećim standardima, normativima i zakonskom regulativom. Inženjerska etika. Sistem kvaliteta.
    Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će imati sposobnost odgovornog rasuđivanja prilikom obavljanja profesionalnih obaveza. Posedovaće svest o tome da inženjerski projekti i rešenja moraju da doprinose očuvanju ekonomske i ekološke dobrobiti društva.
    Sadržaj predmeta
    Sadržaj teorijske nastave Uvod. Preduzeće kao privredni subjekat, pravna forma. Organizacija i rukovođenje preduzećem. Odgovornost rukovodstva i zaposlenih. Ljudski resursi - stimulacija i kazna. Studija izvodljivosti i studija isplativosti (tehno-ekonomska analiza). Projekat i njegovi sastavni delovi: projektni zadatak, tehnički uslovi, tekstualni deo (tehnički opis, proračuni i predmer i predračun) i grafička dokumentacija (idejni projekat, glavni projekat, izvođački projekat i projekat izvedenog stanja). Tehnička kontrola glavnog projekta. Saglasnosti javnih i drugih preduzeća. Plan realizacije, rokovi, međusobne zavisnosti aktivnosti. Projektantski nadzor. Stručni nadzor. Građevinski dnevnik i građevinska knjiga. Puštanje postrojenja u rad – provera usaglašenosti izvedenog i projektovanog stanja, prvo uključenje, podešavanje parametara, provera performansi. Dokaz funkcionisanja, garantovane performanse. Tehnički prijem. Upotrebna dozvola. Održavanje postrojenja i opreme. Organizacija službe održavanja, investiciono, redovno i interventno održavanje. Proaktivno održavanje. Početna, periodična i vanredna verifikacija. Energetski menadžer. Tender. Priprema tenderske dokumentacije. Prijava na tender, opšta dokumentacija, ponuda. Kriterijumi za odlučivanje. Pravo žalbe. Ugovor. Standardi,: IEC, ISO, EN, SRPS. Inženjerska etika. Licence za projektovanje i izvođenje radova, Inženjerska komora Srbije. Sud časti. Sistem kvaliteta u inženjerskim organizacijama. Organizacija procesa razvoja proizvoda, istraživanja i razvoja i procesa projektovanja u kompanijama koje proizvode elektroenergetsku opremu. Mesto univerziteta (profesora, asistenata i studenata) u istraživanju i razvoju. Organizacija rada i motivacija u okviru razvojnih timova. Planiranje, organizacija i dokumentacija inženjerskih rešenja u formi elemenata intelektualne svojine. Status i mere zaštite intelektualne svojine.
    Sadržaj praktične nastave Pravni okvir preduzeća, podela preduzeća. Tehno-ekonomska analiza kroz primere. Izrada projektnog zadatka, izrada plana realizacije. Određivanje cene projekta. Praktična vežba - izrada ponude. Opšta tenderska dokumentacija. Praktična vežba – tenderska komisija za ocenu ponuda iz prethodne vežbe. Vežba – procena troškova održavanja u preduzeću: proizvodno preduzeće, administrativno-tehničko preduzeće. Pregled standarda iz oblasti elektroenergetike. Etički kod. Kodeks ponašanja, kodeks odevanja, kodeks komunikacije. Stručni ispit. Pregled licenci. Sistem kvaliteta.
    Literatura
    1. Zakon o preduzećima RS, Zakon o privrednim društvima
    2. Zakon o planiranju i izgradnji
    3. Zakon o javnim nabavkama
    4. IEEE Code of Ethics
    5. Akti Inženjerske komore Srbije
    Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
    Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
    2 2
    Metode izvođenja nastave Predavanja, vežbe, demonstracije, prezentacije, studentski projekti
    Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
    Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
    Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
    Praktična nastava 50 Usmeni ispit 0
    Projekti
    Kolokvijumi 0
    Seminari 0