Навигација

13Е013ОПИ - Општи инжењеринг

Спецификација предмета
НазивОпшти инжењеринг
Акроним13Е013ОПИ
Студијски програмЕлектротехника и рачунарство
Модул
Тип студијаосновне академске студије
Наставник (предавач)
Наставник/сарадник (вежбе)
Наставник/сарадник (ДОН)
  Број ЕСПБ5.0Статус предметаизборни
  Условљност другим предметимаНема
  Циљеви изучавања предметаУпознавање студената са основним инжењерским областима рада и врстама активности. Упознавање студената са постојећим стандардима, нормативима и законском регулативом. Инжењерска етика. Систем квалитета.
  Исходи учења (стечена знања)Студенти ће имати способност одговорног расуђивања приликом обављања професионалних обавеза. Поседоваће свест о томе да инжењерски пројекти и решења морају да доприносе очувању економске и еколошке добробити друштва.
  Садржај предмета
  Садржај теоријске наставеУвод. Предузеће као привредни субјекат, правна форма. Организација и руковођење предузећем. Одговорност руководства и запослених. Људски ресурси - стимулација и казна. Студија изводљивости и студија исплативости (техно-економска анализа). Пројекат и његови саставни делови: пројектни задатак, технички услови, текстуални део (технички опис, прорачуни и предмер и предрачун) и графичка документација (идејни пројекат, главни пројекат, извођачки пројекат и пројекат изведеног стања). Техничка контрола главног пројекта. Сагласности јавних и других предузећа. План реализације, рокови, међусобне зависности активности. Пројектантски надзор. Стручни надзор. Грађевински дневник и грађевинска књига. Пуштање постројења у рад – провера усаглашености изведеног и пројектованог стања, прво укључење, подешавање параметара, провера перформанси. Доказ функционисања, гарантоване перформансе. Технички пријем. Употребна дозвола. Одржавање постројења и опреме. Организација службе одржавања, инвестиционо, редовно и интервентно одржавање. Проактивно одржавање. Почетна, периодична и ванредна верификација. Енергетски менаџер. Тендер. Припрема тендерске документације. Пријава на тендер, општа документација, понуда. Критеријуми за одлучивање. Право жалбе. Уговор. Стандарди,: IEC, ISO, EN, СРПС. Инжењерска етика. Лиценце за пројектовање и извођење радова, Инжењерска комора Србије. Суд части. Систем квалитета у инжењерским организацијама. Организација процеса развоја производа, истраживања и развоја и процеса пројектовања у компанијама које производе електроенергетску опрему. Место универзитета (професора, асистената и студената) у истраживању и развоју. Организација рада и мотивација у оквиру развојних тимова. Планирање, организација и документација инжењерских решења у форми елемената интелектуалне својине. Статус и мере заштите интелектуалне својине.
  Садржај практичне наставеПравни оквир предузећа, подела предузећа. Техно-економска анализа кроз примере. Израда пројектног задатка, израда плана реализације. Одређивање цене пројекта. Практична вежба - израда понуде. Општа тендерска документација. Практична вежба – тендерска комисија за оцену понуда из претходне вежбе. Вежба – процена трошкова одржавања у предузећу: производно предузеће, административно-техничко предузеће. Преглед стандарда из области електроенергетике. Етички код. Кодекс понашања, кодекс одевања, кодекс комуникације. Стручни испит. Преглед лиценци. Систем квалитета.
  Литература
  1. Закон о предузећима РС, Закон о привредним друштвима
  2. Закон о планирању и изградњи
  3. Закон о јавним набавкама
  4. IEEE Code of Ethics
  5. Акти Инжењерске коморе Србије
  Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
  ПредавањаВежбеДОНСтудијски и истраживачки радОстали часови
  22
  Методе извођења наставеПредавања, вежбе, демонстрације, презентације, студентски пројекти
  Оцена знања (максимални број поена 100)
  Предиспитне обавезеПоенаЗавршни испитПоена
  Активности у току предавања0Писмени испит50
  Практична настава50Усмени испит0
  Пројекти
  Колоквијуми0
  Семинари0