Navigacija

13D081TG - Teorija grafova sa primenama u elektrotehnici i računarstvu

Specifikacija predmeta
Naziv Teorija grafova sa primenama u elektrotehnici i računarstvu
Akronim 13D081TG
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Matematičko obrazovanje na nivou osnovnih studija elektrotehnike i računarstva.
   Ciljevi izučavanja predmeta Sticanje znanja iz odabranih poglavlja teorije grafova potrebnog u istraživanjima u modernoj diskretnoj matematici i njenim primenama u elektrotehnici i računarstvu.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti osposobljeni da koriste metode teorije grafova u istraživanjima i primenama u diskretnoj matematici, elektrotehnici i računarstvu.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod. Nezavisni ciklusi i stabla. Planarnost. Bojenje grafova. Broj unutrašnje i spoljašnje stabilnosti grafa. Ojlerovi i Hamiltonovi putevi. Povezanost i transportne mreže. Matrice i spektri. Grafovi grana. Spektar matrica susedstva. Primene u linearnoj algebri. Grupe i grafovi. Primene u elektrotehnici i računarstvu.
   Sadržaj praktične nastave
   Literatura
   1. D. Cvetković: Kombinatorna teorija matrica sa primenama u elektrotehnici, hemiji i fizici, Zavod za udžbenike, Beograd 2011.
   2. D. Cvetković: Teorija grafova i njene primene, 5. izdanje, Naučna knjiga, Beograd, 1990.
   3. M. Petrović, Z. Radosavljević: Spectrally constrained graphs, Faculty of Science, Kragujevac, 2001.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja Pismeni ispit 70
   Praktična nastava Usmeni ispit
   Projekti
   Kolokvijumi
   Seminari 30