Navigacija

13D031PVO - Prostorno - vremenska obrada signala

Specifikacija predmeta
Naziv Prostorno - vremenska obrada signala
Akronim 13D031PVO
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima Položen ispit Antenski nizovi u telekomunikacionim sistemima (MS1ANT)
   Ciljevi izučavanja predmeta Upoznavanje sa principima, teorijskim konceptima i algoritmima za obradu i procenu parametara multikorisničkih signala na senzorskim nizovima. Osposobljavanje za samostalni naučno-istraživački rad u ovoj oblasti.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Očekuje se da studenti savladaju teorijske osnove prostorno-vremenske obrade signala sa senzorskih nizova i da budu osposobljeni za samostalni istraživački rad u ovoj oblasti.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Uvod u teoriju senzorskih nizova. Modeli signala na senzorskim nizovima. Tehnike za lokalizaciju izvora signala. Prostorno-vremenski modeli kanala. MIMO sounderi kanala, Principi združenog prostorno-vremenskog spectrum sensinga. Principi monitorisanja elektromagnetskog spektra. Metode za koherentnu lokaliѕaciju u UWB i masivnim MIMO sistemima.
   Sadržaj praktične nastave Vežbe, strudijski istraživački rad
   Literatura
   1. Miljko Erić, Nenad Vukmirović, "Uvod u obradu signala sa antenskih niѕova", Akademska misao, 2019.
   2. Hary L. Van Trees "Optimum array processing, part IV of Detection, Estimation and modulation Tehory" Wiley Interscience 2002
   3. T.L.Marzetta, E.G.Larson, H.Yang,H.Q.Ngo "Fundamentals of Massive MIMO" Cambridge University Press.2017
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, konsultacije, samostalan rad, praktičan rad
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 50
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 20
   Projekti
   Kolokvijumi 0
   Seminari 30