Navigacija

13D021PES - Pouzdanost elektroenergetskih sistema

Specifikacija predmeta
Naziv Pouzdanost elektroenergetskih sistema
Akronim 13D021PES
Studijski program Elektrotehnika i računarstvo
Modul
Tip studija doktorske akademske studije
Nastavnik (predavač)
Nastavnik/saradnik (vežbe)
  Nastavnik/saradnik (DON)
   Broj ESPB 9.0 Status predmeta izborni
   Uslovljnost drugim predmetima nema
   Ciljevi izučavanja predmeta Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa primenom opšte teorije pouzdanosti, kao i metoda analize pouzdanosti obnovljivih i neobnovljivih sistema. Ove metode se primenjuju za modelovanje rada komponenata elektroenergetskih sistema (izvora, vodova, postrojenja, mreža), kao i sistema u celini. Posebno se analizira problematika pouzdanog rada povezanih sistema.
   Ishodi učenja (stečena znanja) Studenti će biti obučeni za procenu različitih aspekata pouzdanosti elektroenergetskog sistema i njegovih delova uz primenu kompjutera.
   Sadržaj predmeta
   Sadržaj teorijske nastave Neobnovljivi sistemi. Obnovljivi sistemi. Složeni sistemi koji se mogu opisati Markovljevim procesima. Stacionarni pokazatelji pouzdanosti sistema. Modelovanje izvora. Modelovanje vodova. Modelovanje postrojenja. Planiranje izvora. Povezani elektroenergetski sistemi. Složene interkonekcije. Tehno-ekonomski proračuni. Štete usled prekida napajanja. Izbor najpovoljnijeg rešenja.
   Sadržaj praktične nastave Teorijska nastava u kombinaciji sa primenom sofverskih paketa za analizu pouzdanosti elektroenergetskih sistema.
   Literatura
   1. 1. Nahman Jovan, "Metode analize pouzdanosti elektroenergetskih sistema", Naučna knjiga, Beograd, 1992.
   2. 2. Nehman Jovan, "Dependability of Engineering Systems", Springer Verlag, Berlin, 2002.
   3. 3. Billinton R., Allan R.N., "Reliability Evaluation of Engineering Systems", Plenum Press, New York, 1992.
   Broj časova aktivne nastave nedeljno tokom semestra/trimestra/godine
   Predavanja Vežbe DON Studijski i istraživački rad Ostali časovi
   6
   Metode izvođenja nastave Predavanja, diskusije i demonstracije.
   Ocena znanja (maksimalni broj poena 100)
   Predispitne obaveze Poena Završni ispit Poena
   Aktivnosti u toku predavanja 0 Pismeni ispit 70
   Praktična nastava 0 Usmeni ispit 0
   Projekti 30
   Kolokvijumi 0
   Seminari 0