Навигација

Упис кандидата на докторске академске студије


Решења Комисије на поднете жалбе на прелиминарну ранг листу  кандидата за упис на докторске академске студије у школксој 2020/21. години

Комисија за упис на докторске академске студије одбила је поднете жалбе кандидата на објављену прелиминарну ранг листу за упис у школској 2020/21. години:

Против донетих  решења кандидати имају  право жалбе Декану Електротехничког факултета. Жалбе Декану могу се поднети у петак, 30.10.2020. године,  до 13 часова.

Комисија за студије трећег степена и упис на докторске академске студије


ПРЕЛИМИНАРНA РАНГ ЛИСТA ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ У ШКОЛСКОЈ  2020/21. ГОДИНИ

Прелиминарна ранг листа кандидата који су конкурисали за упис на докторске академске студије у школској 2020/21. години.

На прелиминарној ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у четвртак 29.10.2020. годинеу периоду од 10 до 12 часова, у Студентском одсеку. шалтер 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.


Пријављени кандидати за упис на докторске академске студије у школској 2020/2021. години:

Списак пријављених кандидата

Евентуалне примедбе могу се доставити најкасније до петка, 23. октобра, до 12 часова, у Студентском одсеку.

На основу пријава кандидата биће урађена прелиминарна ранг листа.


Према расписаном конкурсу Универзитета у Београду за упис на докторске академске студије за школску 2020/2021. годину, Електротехнички факултет објављује:

Конкурс за упис на докторске академске студије
за школску 2020/21. годину

Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2020/21. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле): https://www.etf.bg.ac.rs/sr/studiranje/doktorske-akademske-studije/2019

 • Електроенергетске мреже и системи
 • Електроника и дигитални системи
 • Енергетски претварачи и погони
 • Микроталасна техника
 • Наноелектроника и фотоника
 • Нуклеарна, медицинска и еколошка техника
 • Примењена математика
 • Рачунарска техника и информатика
 • Софтверско инжењерство
 • Телекомуникације
 • Управљање системима и обрада сигнала

На студијски програм докторских академских студија уписаће се до 100 студената, и то:

 • на српском језику - 30 буџетских и 50 самофинансирајућих студената 
 • на енглеском језику може се иписати 20 самофинансирајућих студената.

I Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова.

План студија:

Година

        Обавезе

ЕСПБ

1.

3 предмета са изабраног модула

3x9=27

1.

1 предмет са било ког модула

9

1.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе I

24

2.

1 предмет са изабраног модула

9

2.

1 предмет са било ког модула

9

2.

1 предмет са било ког модула

1 општеобразовни предмет + Научно-стручни рад

9
или
6+3

2.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе II

24

2.

Припремни рад за пријаву теме докторске тезе

9

3.

Завршни рад – истраживање

40

3.

Завршни рад – израда и одбрана тезе

20

 

II Општи услови конкурса

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета односно Универзитета (наведено у мерилима за рангирање).

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

III Мерила за утврђивање редоследа кандидата
 

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и мишљења Комисије за упис.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

 

Општа просечна оцена (ОПО) =

 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, дужина студирања и остварени научни резултати.

 

На докторске студије може се уписати и лице које задовољава опште услове конкурса, ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је укупан број бодова УБ најмање 8 (осам) рачунат на следећи начин:

 

УБ = ОПО + БН / 20

 

где је ОПО општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене научне радове. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника). Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10.

Редослед на јединственој листи одређује се на основу броја бодова ББ

                                               

 

где је M број месеци за које је студент савладао претходне нивое студијских програма. Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду. (Услови дефинисани чланом 15. став 4. тачка 2, 3 и 4. се неће разматрати и прихватати.)

IV Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике Србије (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат се може уписати на докторске академске студије ако при упису има сагласност ментора за студијски  истраживачки  рад.

V Упис страних студената

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.
Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе.
Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

При упису кандидат страни држављанин је дужан да Факултету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

VI  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

VII Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 259.200 динара.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане износи 4.000 евра
Висина годишње школарине докторских академских студија за студије на енглеском језику: 10.000 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

VIII Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија је од понедељка 12.  до петка 16.  октобра 2020.

Кандидати су у обавези да попуњену и потписану пријаву и  потребна документаса скенираним потребним документима пошаљу електронски на е-меил  адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Уз попуњен пријавни лист кандидати подносе следећа документа:

 • Фотокопије диплома  или уверења о завршеним претходним нивоима студија
 • Фотокопије додатка дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија;
 • Фотокопија доказа о знању једног светског језика (за кандидате који током студија нису положили испит из страног језика);
 • биографију кандидата
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 4.000 динара на жиро-рачун Факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем