Навигација

Упис кандидата на докторске академске студије

Обавештење о пријави на конкурс за упис на докторске академске студије
за школску 2023/2024. годину

Према конкурсу Универзитета у Београду, Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2023/2024. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле): 

На студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство уписује се 100 студената, и то:

 • на српском језику – 30 буџетских и 50 самофинансирајућих  студената
 • на енглеском језику може се уписати 20 самофинансирајућих студената

I Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија подносе се од понедељка  02. октобра  до уторка  10.  октобра 2023. године.

Кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима у PDF формату, пошаљу електронски на адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду подносе лично пријаву и фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 5.

Документа за пријаву:

 • пријавни лист  пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг)
 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (преузети) (за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2022/2023. године)
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Напомена: Диплома о завршеном првог степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на докторске студије само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази укупно 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ, односно 54/180ЕСПБ).

О даљим информацијама и току конкурса кандидати ће бити редовно обавештавани на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije.

II Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 300.000 динара.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане износи 4.000 евра.
Висина годишње школарине докторских академских студија за студије на енглеском језику: 10.000,00 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

III Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова .

Година

Обавезе

ЕСПБ

1.

3 предмета са изабраног модула

3x9=27

1.

1 предмет са било ког модула

9

1.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе I

24

2.

1 предмет са изабраног модула

9

2.

1 предмет са било ког модула

9

2.

Бира се
1 предмет са било ког модула или
1 општеобразовни предмет + Научно-стручни рад


9
6+3

2.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе II

24

2.

Припремни рад за пријаву теме докторске тезе

9

3.

Завршни рад – истраживање

40

3.

Завршни рад – израда и одбрана

20

 

 

IV Услови конкурса

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета односно Универзитета (наведено у мерилима за рангирање).

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Предуслов за упис на студије програм који се изводи на енглеском језику јесте доказ о познавању енглеског језика на вишем средњем нивоу компетенције, Б2 – сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) или IELTS (International English Language testing  System) или завршено средњошколско образовање на енглеском језику.

V Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних  Правилником о докторским студијама факултета.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, дужина студирања и остварени научни резултати.

На докторске студије може се уписати и лице које задовољава опште услове конкурса, ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је укупан број бодова УБ најмање 8 (осам) рачунат на следећи начин:

УБ = ОПО + БН / 20

где је ОПО општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене научне радове. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника). Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10.

Редослед на јединственој листи одређује се на основу броја бодова ББгде је M број месеци за које је студент савладао претходне нивое студијских програма. Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

VI Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат се може уписати на докторске академске студије ако при упису има сагласност ментора за студијски  истраживачки  рад.

VII Упис страних студената

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин  може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

VIII  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока за пријаву.