Навигација

Упис кандидата на докторске академске студије

Обавештење о коначнoj ранг листи за упис у прву годину докторских академских студија, на студијски програм Електротехника и рачунарство у трећем конкурсном року у школској 2023/2024. години

Коначна ранг листа за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство, на српском језику, у трећем конкурсном року у школској 2023/2024. години.

Информације о упису:
Кандидат који је остварио право на упис на докторске академске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа у трећем конкурсном року обавиће се у понедељак  27.11.2023. године у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200 сврха уплате „за Универзитет„ (уплата се може објединити на једној уплатници 1.600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису држављани Републике Србије)
 • оверена фотокопија уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима на претходним ниовима студија или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (преузети)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2023/2024. годину износи 300.000 динара и може се платити у четири једнаке рате по 75.000 динара.

Приликом уписа неопходно је приложити:

 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (Предмети се бирају из  Наставног плана 2019)
 3. План студијско–истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Потписана сагласност ментора је обавезан документ за упис.

Након обављеног уписа студенти су у обавези да приступе студентском сервису и попуне ШВ 20 образац.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у трећем уписном року у школској 2023/24. години

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у трећем уписном року у школској 2023/24. години.

Евентуалне жалбе на прелиминарну ранг листу могу се поднети у четвртак  23.11.2023. године у периоду од 11 до 13 часова, шалтер бр. 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.

 

Пријављени кандидати за упис на докторске академске студије у трећем уписном року у школској 2023/2024. години, на студијски програм Електротехника и рачунарство

Листа пријављених кандидата за докторске академске студије на српском језику у трећем уписном року

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити у уторак  21.11.2023. године, у периоду од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

На основу пријава кандидата биће урађена прелиминарна ранг листа.

 

Обавештење о трећем уписном року на докторске академске студије у школској 2023/2024. години на студијски програм Електротехника и рачунарство

После завршеног уписа у првом уписном року на докторске академске студије, преостало је 30 слободних  места за упис студената у статусу самофинансирања на студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику и 20 слободних места на студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику.

Пријаве на  конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија подносе се од петка 17. до понедељка 20.11.2023. године у 13 часова.

Кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима у PDF формату, пошаљу електронски на адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду подносе лично пријаву и фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 5.

Документа за пријаву:

 • пријавни лист  пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг)
 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Напомена: Диплома о завршеном првог степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на докторске студије само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази укупно 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ, односно 54/180ЕСПБ).

О даљим информацијама и току конкурса кандидати ће бити редовно обавештавани на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije.

 

Обавештење о коначнoj ранг листи за упис у прву годину докторских академских студија, на студијски програм Електротехника и рачунарство у другом конкурсном року у школској 2023/2024. години

Коначна ранг листа за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство, на српском језику, у другом конкурсном року у школској 2023/2024. години.

Информације о упису:
Кандидат који је остварио право на упис на докторске академске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа у другом конкурсном року обавиће се у петак 10.11.2023. године у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200 сврха уплате „за Универзитет„ (уплата се може објединити на једној уплатници 1.600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису држављани Републике Србије)
 • оверена фотокопија уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима на претходним ниовима студија или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (преузети)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2023/2024. годину износи 300.000 динара и може се платити у четири једнаке рате по 75.000 динара.

Приликом уписа неопходно је приложити:

 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (Предмети се бирају из  Наставног плана 2019)
 3. План студијско–истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Потписана сагласност ментора је обавезан документ за упис.

Након обављеног уписа студенти су у обавези да приступе студентском сервису и попуне ШВ 20 образац.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у другом уписном року у школској 2023/24. години

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у другом уписном року у школској 2023/24. години.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у среду 08.11.2023. године у периоду од 11 до 13 часова, шалтер бр. 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.

Пријављени кандидати за упис на докторске академске студије у другом уписном року у школској 2023/2024. години, на студијски програм Електротехника и рачунарство

Листа пријављених кандидата за докторске академске студије на српском језику у другом уписном року

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити у уторак 07.11.2023. године, у периоду од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

На основу пријава кандидата биће урађена прелиминарна ранг листа

Обавештење о другом уписном року на докторске академске студије у школској 2023/2024. години на студијски програм Електротехника и рачунарство

После завршеног уписа у првом уписном року на докторске академске студије, преостало је 33 слободна  места за упис студената у статусу самофинансирања на студијски програм Електротехника и рачунарство на српском језику и 20 слободних места на студијски програм Електротехника и рачунарство на енглеском језику.

Пријаве на  конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија подносе се од 03. до 06.11.2023. године у 13 часова.

Кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима у PDF формату, пошаљу електронски на адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду подносе лично пријаву и фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 5.

Документа за пријаву:

 • пријавни лист  пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг)
 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Напомена: Диплома о завршеном првог степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на докторске студије само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази укупно 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ, односно 54/180ЕСПБ).

О даљим информацијама и току конкурса кандидати ће бити редовно обавештавани на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije

Обавештење о упису у прву годину докторских академских студија, на студијски програм Електротехника и рачунарство у школској 2023/2024. години, за самофинансирајуће студенте

После завршеног уписа по ранг листи за студенте који се финансирају из буџета на докторским академским студијама, одржаног 30.10.2023. године, попуњена су сва буџетска места. У уторак 31.10.2023. године одржаће се упис за самофинансирајуће студенте у периоду од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер бр. 5.

Обавештење о коначнoj ранг листи за упис у прву годину докторских академских студија, на студијски програм Електротехника и рачунарство у школској 2023/2024. години

Коначна ранг листа за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство, на српском језику, у школској 2023/2024. години.

На коначној ранг листи 30 кандидата са ранг листе стекло је право да се финансира из буџета.

Информације о упису:
Кандидат који је остварио право на упис на докторске студије, мора се уписати најкасније до истека рока дефинисаног текстом Конкурса, након чега губи право на упис.

Приликом уписа кандидати предају сагласност ментора за студијски истраживачки рад, иначе губе право уписа.
Приликом уписа прво се уписују кандидати који су стекли право на буџетско финансирање. Буџетска места која преостану, додељују се по редоследу са ранг листе кандидатима који нису до тада остварили право на буџетско финансирање на начин дефинисан текстом Конкурса.

Упис примљених кандидата који су стекли право уписа на терет буџета обавиће се у пoнедељак 30.10.2023. године у Студентском одсеку у термину од 11 до 13 часова.

У понедељак, 30.10.2023. године после завршеног уписа биће објављено обавештење о евентуално слободним буџетским местима и померању буџетске црте. У случају померања буџетске црте и ажурирања редоследа на ранг листи у складу са чланом 18 Правилника о докторским студијама, за преостала слободна буџетска места биће организована прозивка кандидата према ранг листи.

Сви заинтересовани кандидати за преостала слободна места за буџет морају бити присутни у уторак 31.10.2023. у 12 часова, у Студентском одсеку, због евентуалне прозивке по ранг листи, са спремљеним документима за упис. Прозвани кандидати су у обавези да се одмах упишу. Истовремено је и наставак уписа за самофинансирајуће студенте од 12 до 14 часова.

За упис је потребно:

 • индекс  (добија се на упису)
 • попуњен пријавни лист - образац ШВ-20  (добија се при упису)
 • две фотографије формата 3,5 х 4,5 cm
 • признаница о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 100  динара на жиро рачун Електротехничког факултета број, 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200, сврха уплате „за Универзитет“ (плаћају сви студенти)
 • самофинансирајући студенти подносе и признаницу о уплаћеној надокнади за Универзитет у висини од 1.500 динара на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200 сврха уплате „за Универзитет„ (уплата се може објединити на једној уплатници 1.600 динара)
 • оверена фотокопија Извода из матичне књиге рођених (само за кандидате који нису држављани Републике Србије)
 • оверена фотокопија уверења о завршеном студијском програму првог и другог степена студија или дипломе – оригинал на увид
 • оверена фотокопија уверења о положеним испитима на претходним ниовима студија или додатка дипломе – оригинал на увид
 • изјава о овлашћењу  за коришћење података студента (преузети)
 • изјава о коришћењу буџетског статуса, за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2022/2023. године (преузети)
 • страни држављани су у обавези да приложе и потврду да су здравствено осигурани и потврду о знању српског језика
 • Признаницу о уплаћеној школарини (првој рати), на жиро рачун Електротехничког факултета број 840-1438666-48, модел 97, позив на број 62400. Школарина за самофинасирајуће студенте за школску 2023/2024. годину износи 300.000 динара и може се платити у четири једнаке рате по 75.000 динара.

Приликом уписа неопходно је приложити:

 1. Потписану сагласност ментора
 2. План студија за прву годину студија (Предмети се бирају из  Наставног плана 2019)
 3. План студијско–истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Потписана сагласност ментора је обавезан документ за упис, а план студија и план студијско-истраживачког рада могу се поднети до среде 08.11.2023. године.

Након обављеног уписа студенти су у обавези да приступе студентском сервису и попуне ШВ 20 образац.

Решења Комисије на поднете жалбе на прелиминарну ранг листу  кандидата за упис на докторске академске студије у школској 2023/2024. години

Комисија за студије трећег степена разматрала је поднете жалбе кандидата на објављену прелиминарну ранг листу за упис на докторске академске студије у школској 2023/2024. години и донела следећа решења:

Против донетих  решења кандидати имају  право жалбе Декану Електротехничког факултета. Евентуалне жалбе Декану могу се поднети у среду, 25.10.2023. године, од 11  до 13 часова, у Студентском одсеку.

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2023/24. години

Прелиминарна ранг листа кандидата за упис на студијски програм докторских академских студија Електротехика и рачунарство на српском језику у школској 2023/24. години

На прелиминарној ранг листи првих 30 кандидата са ранг листе који имају право на финансирање из буџета, стекло је право да се финансира из буџета у школској 2023/2024. години.

Евентуалне жалбе на прелиминарне ранг листе могу се поднети у уторак 24.10.2023. године у периоду од 10 до 12 часова, шалтер бр. 5.

Упис кандидата обавиће се након објављивања коначних ранг листа, у накнадно  објављеним терминима.

Пријављени кандидати за упис на докторске академске студије у школској 2023/2024. години

Листа пријављених кандидата за докторске академске студије на српском језику

Евентуалне примедбе на листу пријављених кандидата могу се доставити најкасније до петка 20. октобра, до 15 часова, у Студентском одсеку.

На основу пријава кандидата биће урађена прелиминарна ранг листа.

Обавештење о упису школске 2023/2024. године за студенте докторских академских студија

Према Закону о високом образовању студенти на свим нивоима студија морају уписати школску годину да би остали у статусу студента. Приликом уписа школске године студенти докторских академских студија уписују и одговарајаћу студијску годину, односно семестар у текућој школској години.

Студенти прве студијске године уписују другу студијску годину студија ако имају остварених најмање 37 ЕСПБ у првој студијској години.

Студенти друге студијске године уписани закључно са школском 2019/2020. годином (акредитација 2013) уписују трећу студијску годину ако  имају остварено укупно 120 ЕСПБ.

Студенти друге студијске године уписани од школске 2020/2021. године (акредитација 2019) уписују трећу студијску годину ако  имају остварено укупно 111 ЕСПБ.

Школарина за студијску годину износи 300.000 динара, и може се платити у четири једнаке рате по 75.000 динара. Прва рата мора бити уплаћена приликом уписа. Услов за упис школске године је да су студенти измирили све доспеле финансијске обавезе према Факултету. Школарина се уплаћује са позивом на број који је везан за број индекса студента, а који студенти могу видети на својим сервисима.

Уколико немају потребан услов за упис наредне студијске године, студенти морају обновити упис текуће студијске године. Приликом обнове уписа текуће студијске године у школској 2023/24. години не плаћају се обновљени уписи предмета.

Упис студената докторских академских студија  је у следећим терминима:

 • од уторка 17. октобра до петка 20. октобра 2023. године,

у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку,

 • од уторка 24. октобра до четвртка 26. октобра 2023. године,

у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку,

 • од четвртка 02. новембра до уторка 07. новембра 2023. године,

у термину од 11 до 13 часова, у Студентском одсеку.

За упис је потребно:                   

 • Индекс,
 • Пре уписа студенти су у обавези да преко својих сервиса попуне електронски уписни лист образац ШВ-20. Сва поља у обрасцу морају бити попуњена.
 • Признаница са назнаком „за Универзитет“
  • на 100 динара (за студенте који се финансирају из буџета)
  • на 1.100 динара (за самофинансирајуће студенте држављане Србије)

Уплате се врше на жиро рачун Електротехничког факултета  број 840-1438666-48, модел 97, са позивом на бр. 80200, сврха: “за Универзитет“. Уплата за Универзитет за самофинансирајуће студенте може се објединити и уплатити у износу од 1.100 динара на једној уплатници (или 2.600 динара за стране студенте).

Студенти који су у школској 2022/2023. години били трећа година на буџету, задржавају право да се у шк. 2023/2024. години финансирају из буџета.

Студенти који уписују први пут другу студијску годину треба да поднесу  попуњен План студија и План студијско-истраживачког рада у договору са ментором и руководиоцем модула.

Сви студенти бирају предмети из табеле Наставних планова 2019.

Студенти уписани на докторске академске студије у школској 2021/22. години и школској 2022/23. години, који су остварили најмање 48 ЕСПБ у школској 2022/23. години, стекли су право да се рангирају за финасирање из буџета у оквиру буџетских квота.

Списак студената уписаних школске 2021/2022. године који се финансирају из буџета у школској 2023/2024. години.

Списак студената уписаних школске 2022/2023. године који се финансирају из буџета у школској 2023/2024. години.

Обавештење о пријави на конкурс за упис на докторске академске студије
за школску 2023/2024. годину

Према конкурсу Универзитета у Београду, Електротехнички факултет Универзитета у Београду у школској 2023/2024. години уписује студенте у прву годину докторских академских студија на студијски програм Електротехника и рачунарство, на следећа изборна подручја (модуле): 

На студијски програм докторских академских студија Електротехника и рачунарство уписује се 100 студената, и то:

 • на српском језику – 30 буџетских и 50 самофинансирајућих  студената
 • на енглеском језику може се уписати 20 самофинансирајућих студената

I Пријава на конкурс

Пријаве на конкурс за упис студената у прву годину докторских академских студија подносе се од понедељка  02. октобра  до уторка  10.  октобра 2023. године.

Кандидати који су завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду су у обавези да попуњену и потписану пријаву са скенираним потребним документима у PDF формату, пошаљу електронски на адресу: doktorske_konkurs@etf.bg.ac.rs

Кандидати који нису завршили основне и мастер академске студије на Електротехничком факултету у Београду подносе лично пријаву и фотокопије докумената (оригинали се доносе на увид) у време пријаве, од 11 до 13 часова у Студентском одсеку, шалтер 5.

Документа за пријаву:

 • пријавни лист  пријавни лист - преузети  (пријавни лист енг)
 • диплома  или уверење о завршеним претходним нивоима студија,
 • додатак дипломи, или уверења о положеним испитима на претходним нивоима студија,
 • доказ о знању једног светског језика (за кандидате који током претходних студија нису положили испит из страног језика),
 • биографију кандидата,
 • извод из матичне књиге рођених за кандидате који нису држављани Републике Србије,
 • решење о признавању стране високошколске исправе (само за кандидате који су претходне нивое студија завршили у иностранству),
 • потписана изјава о коришћењу буџетског статуса (преузети) (за кандидате који су мастер академске студије завршили пре школске 2022/2023. године)
 • потписана изјава за увид, прибављање и обраду личних података (преузети)
 • доказ о уплати накнаде за трошкове пријаве на конкурс у износу од 5.000 динара на жиро-рачун Електротехничког факултета  840-1438666-48, модел 97, позив на број 80200.

Доказе који се односе на остварене научне радове:

 • библиографију са пуном пагинацијом референци
 • електронске верзије радова са видљивим DOI бројем

Напомена: Диплома о завршеном првог степену високог образовања на академским студијама коју је кандидат стекао уз признавање дела студијског програма струковних студија првог степена, сматра се ваљаном за упис на докторске студије само уколико обим признатих испита са студијског програма струковних студија не прелази укупно 30% укупног обима студијског програма академских студија на ком је диплома стечена (72/240 ЕСПБ, односно 54/180ЕСПБ).

О даљим информацијама и току конкурса кандидати ће бити редовно обавештавани на страници https://www.etf.bg.ac.rs/sr/upis/upis-kandidata-na-doktorske-akademske-studije.

II Школарина

Висина годишње школарине докторских академских студија за држављане Републике Србије износи 300.000 динара.
Висина годишње школарине докторских академских студија за стране држављане износи 4.000 евра.
Висина годишње школарине докторских академских студија за студије на енглеском језику: 10.000,00 евра.
Школарина се може платити у четири једнаке рате, према утврђеној динамици.

III Студијски програм

Студијски програм докторских академских студија садржи предмете у укупном обиму од 180 ЕСПБ бодова .

Година

Обавезе

ЕСПБ

1.

3 предмета са изабраног модула

3x9=27

1.

1 предмет са било ког модула

9

1.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе I

24

2.

1 предмет са изабраног модула

9

2.

1 предмет са било ког модула

9

2.

Бира се
1 предмет са било ког модула или
1 општеобразовни предмет + Научно-стручни рад


9
6+3

2.

Студијски истраживачки рад у вези докторске тезе II

24

2.

Припремни рад за пријаву теме докторске тезе

9

3.

Завршни рад – истраживање

40

3.

Завршни рад – израда и одбрана

20

 

 

IV Услови конкурса

За упис на докторске студије може конкурисати лице које има завршене мастер академске студије, односно интегрисане студије са најмање 300 ЕСПБ бодова, односно завршене најмање четворогодишње студије по прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, и општом просечном оценом од најмање 8. Такође могу конкурисати и лица која имају општу просечну оцену мању од 8, уколико имају остварене научне радове објављене у часописима са листе ресорног министарства пре уписа на докторске студије, у складу са општим актима факултета односно Универзитета (наведено у мерилима за рангирање).

На докторске студије може се уписати лице које на претходним нивоима студија има положене испите из предмета који представљају потребну предспрему за студијско подручје (модул) за које се пријављује.

На докторске студије може се уписати лице које зна један светски језик.

Предуслов за упис на студије програм који се изводи на енглеском језику јесте доказ о познавању енглеског језика на вишем средњем нивоу компетенције, Б2 – сертификат Cambridge Advanced Certificate in English (CAE) или IELTS (International English Language testing  System) или завршено средњошколско образовање на енглеском језику.

V Мерила за утврђивање редоследа кандидата

Редослед кандидата за упис на докторске студије утврђује се на основу опште просечне оцене остварене на основним и мастер академским студијама, дужине студирања на основним и мастер студијама, остварених научних резултата и других услова прописаних  Правилником о докторским студијама факултета.

Општа просечна оцена студирања (ОПО) израчунава се на основу просечних оцена студирања на основним академским студијама (ОцОС) и мастер академским студијама (ОцМС), пондерисаних дужином трајања студијског програма на основним академским и мастер академским студијама израженом у ЕСПБ бодовима (ОСбод и МСбод):

Општа просечна оцена (ОПО) = 

За кандидате који су завршили интегрисане студије узима се просечна оцена остварена на тим студијама, дужина студирања и остварени научни резултати.

За кандидате који су стекли високо образовање према прописима који су важили до ступања на снагу Закона о високом образовању, узима се просечна оцена са основних студија која укључује дипломски рад, уколико исти постоји, дужина студирања и остварени научни резултати.

На докторске студије може се уписати и лице које задовољава опште услове конкурса, ако има остварене научне радове у одговарајућем обиму, односно чији је укупан број бодова УБ најмање 8 (осам) рачунат на следећи начин:

УБ = ОПО + БН / 20

где је ОПО општа просечна оцена, а БН број бодова добијен на остварене научне радове. Бодови за научне радове се односе само на радове категорије М20-М60 дефинисане Правилником о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача (“Сл. гласник РС”, број 24/16 и 21/17) (Члан 9 Правилника). Максималан број бодова за научне радове, објављене током претходне две године, који се може остварити износи 10.

Редослед на јединственој листи одређује се на основу броја бодова ББгде је M број месеци за које је студент савладао претходне нивое студијских програма. Кандидати приликом рангирања за буџет могу остварити право на добијање корекционог фактора КК=1 уколико су запослени у звању сарадника у настави или је започет поступак избора у звање асистента на Електротехничком факултету Универзитета у Београду.

VI Упис студената

Лице је остварило право на упис уколико се налази на коначној ранг листи до броја који је конкурсом предвиђен за упис.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се финансира из буџета Републике (буџетски студент) уколико се налази на коначној ранг листи до броја одобреног за упис кандидата на терет буџета.

Кандидат се може уписати на студијски програм у статусу студента који се сам финансира (самофинансирајући студент) уколико се налази на јединственој ранг листи до броја утврђеног за упис самофинансирајућих студената.

Кандидат се може уписати на докторске академске студије ако при упису има сагласност ментора за студијски  истраживачки  рад.

VII Упис страних студената

Страни држављанин, може конкурисати и уписати се на студијски програм под истим условима као и држављани Републике Србије. Страни држављанин  може остварити једино статус студента који се сам финансира и мора плаћати школарину.

Кандидат - страни држављанин, приликом пријављивања на конкурс, подноси решење о признавању стране јавне исправе. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Пре уписа кандидат страни држављанин је дужан да Факултету/Универзитету поднесе доказе:
- да је здравствено осигуран за школску годину коју уписује;
- да влада српским језиком или језиком на коме се студијски програм изводи.

VIII  Упис држављана Републике Србије који су претходно образовање завршили у иностранству

Држављанин Републике Србије који је завршио претходно образовање у иностранству може да конкурише за упис на студијски програм ако има решење о признавању стране високошколске исправе за наставак образовања на Универзитету у Београду и упис конкретног студијског програма. Уколико поступак признавања није окончан, ови кандидати уз пријаву подносе потврду о томе да је поступак у току.

Особе које поседују страну високошколску исправу, морају поступак признавања за потребе наставка образовања започети најкасније седам дана пре истека рока за пријаву.