Navigacija

Elektroenergetski sistemi

1. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M021DRZ Digitalne relejne zaštite I 2+2+0 6
13M021MID Monitoring i dijagnostika visokonaponskih postrojenja I 3+1+0 6
13M021EKO Elektromagnetna kompatibilnost I 2+2+0 6
13M021PES Planiranje elektroenergetskih sistema I 3+1+0 6
13M021ADM Automatizacija distributivnih mreža I 3+1+0 6
13M021IEM Inteligentne elertroenergetske mreže 1) I 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13M021TVN2 Tehnika visokog napona 2 I 2+1+1 6
13M021OPE Opšta energetika I 3+1+0 6
13M021KEE Kvalitet električne energije I 2+1+1 6
13M021AE2 Analiza elektroenergetskih sistema 2 I 2+2+0 6
13M021ELE Elektrane I 2+2+0 6
2. semestar
Šifra Predmet Status Časovi
(P+V+L)
Krediti
Uže stručni predmeti - Grupa A
13M021EES Eksploatacija elektroenergetskih sistema I 2+2+0 6
13M021RES Regulacija elektroenergetskih sistema I 2+1+1 6
13M021IEM Inteligentne elektroenergetske mreže 1) I 2+2+0 6
13M021PTS Projektovanje TS nadzemnih i kablovksih vodova 2) I 2+2+0 6
Predmeti sa osnovnih studija - Grupa B
13M021EMN Električna merenja neelektričnih veličina   2+2+0 6
13M021TED Tržište električne energije i deregulacija   3+1+0 6
13M021OIE Obnovljivi izvori energije   2+2+0 6
13M021VNO Visokonaponska oprema   2+2+0 6
13M001ZR Završni rad O   30
Ukupno 20 60

1) Ovaj predmet je samo školske 2013/14. godine prebačen iz 1. u 2. semestar.

2) Predmet se može izabrati od školske 2013/14. godine