Navigacija

KONKURS za najbolji naučno-istraživački i stručni rad studenata za 2018. godinu

            U cilju podsticanja boljeg uspeha na studijama, razvijanja interesovanja za naučno-istraživački i stručni rad studenata, podsticanja kreativnog i kritičkog mišljenja, studentima osnovnih akademskih studija, odnosno integrisanih akademskih studija, Univerzitet u Beogradu svake godine dodeljuje nagradu za najbolji naučno istraživački i stručni rad studenata iz svake grupacije fakulteta, izrađen u prethodnoj kalendarskoj godini.

Pismeni, diplomski, seminarski i drugi studentski radovi koji predstavljaju nastavnu obavezu, ne mogu se podnositi na konkurs.

            Rok za prijavljivanje radova na konkurs je 15. mart 2019. godine.

            U prilogu svakog rada dostavlja se zapečaćena koverta na kojoj je naznačena šifra rada, a u kojoj su podaci o autoru rada i to: ime i prezime, godina studija, studijski program, kontakt adresa i telefon.

            Radovi se dostavljaju u štampanoj i elektronskoj formi - nepotpisani, sa šifrom i kratkom stručnom ocenom fakulteta odgovornoj osobi na fakultetu,  prof. dr Zlatanu Stojkoviću, prodekanu za nauku (zstojkovic@etf.bg.ac.rs)

 

Dokument: PRAVILNIK O NAGRAĐIVANJU STUDENATA UNIVERZITETA U BEOGRADU

UNIVERZITET U BEOGRADU

Pravilnik se nalazi na sledećem linku 
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata.pdf

 
Pravilnik je u pogledu datuma menjan prošle godine 
http://bg.ac.rs/files/sr/univerzitet/univ-propisi/PravilnikONagradjivanjuStudenata-izmena204.pdf.